การศึกษาลักษณะและการแสดงออกของกลุ่มยีน trehalose-6-phosphate synthase ในอ้อยภายใต้สภาพขาดน้ำ