โครงการการค้นหายีนความหอมใน ฟักเขียว (Benincasa hispida) เพื่อการพัฒนาสายพันธุ์ฟักเขียวหอมสู่ตลาดทางเลือกใหม่และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรม