การตรวจสอบโรครากเน่าของอ้อยในเขตภาคกลางของประเทศไทย และวิธีการทดสอบความต้านทานของอ้อยต่อโรครากเน่า

Publish Year National Conference 2
2015 exปัทมา เหรียญจื้อ, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกไรโซแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อการควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากเน่าของอ้อย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exสิริวรรณ ศรีมงคลชัย, exปัทมา เหรียญจื้อ, exสมพร สัมโย, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรครากเน่าของอ้อยที่เกิดจากเชื้อพิเทียมและการส่งเสริมการเจริญเติบโตของอ้อยในสภาพโรงเรือน", การประชุมวิชาการระดับชาติ, 8 - 9 ธันวาคม 2015, ประเทศไทย นครปฐม ประเทศไทย