การศึกษาความเป็นไปได้เชิงเทคนิคเบื้องต้นในการประเมินปริมาณน้ำมันใน ทะลายปาล์ม

Publish Year National Journal 1
2013 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณภัทร กำธรสิริวิมล, อาจารย์, exกรกนก ตั้งกาญจนานุกุล, exธนาพร ลิขิตธีรทรัพย์, exปาริชาตฺ ช่างชุบ, exศุทธหทัย โภชนากรณ์, "การประเมินปริมาณน้ำมันในทะลายปาล์มด้วยเทคนิคอินฟราเรดย่านใกล้", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 434-437
Publish Year National Conference 1
2013 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณภัทร กำธรสิริวิมล, อาจารย์, exกรกนก ตั้งกาญจนานุกุล, exธนาพร ลิขิตธีรทรัพย์, exปาริชาตฺ ช่างชุบ, exศุทธหทัย โภชนากรณ์, "การประเมินปริมาณน้ำมันในทะลายปาล์มด้วยเทคนิคอินฟราเรดย่านใกล้", การประชุมวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 22 - 23 สิงหาคม 2013, หัวหิน เพชรบุรี ประเทศไทย