การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมโดยใช้พันธุกรรมเพศผู้เป็นหมัน

Publish Year National Conference 5
2011 exคเนศ ตั้งสุริยานนท์, inนายสุรพล เช้าฉ้อง, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันด้วยไซโตพลาสมิกและจีนีติกซ์ในข้าวโพด", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35, 26 พฤษภาคม 2011, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exอธิวัฒน์ ทรงพินิจ, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มคุณภาพโปรตีนโดยการผสมกลับ", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35, 25 พฤษภาคม 2011, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนายประชา ตรีอินทอง, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมโดยใช้ลักษณะเพศผู้เป็นหมัน", การประชุมวิขาการครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน "ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน", 8 - 9 ธันวาคม 2011, นครปฐม ประเทศไทย
2010 exอังคณา เพาะนิยม, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, exบุญฤทธิ์ สินค้างาม, exวรรษมน มงคล, "การใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือกยีน Waxy และ Opaque-2 ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 4 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exวรรษมน มงคล, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, exบุญฤทธิ์ สินค้างาม, exอังคณา เพาะนิยม, "การเพิ่มทริปโตเฟนในข้าวโพดข้าวเหนียวโดยใช้ยีน Opaque-2 และใช้เครื่องหมายโมเลกุลคัดเลือก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 กุมภาพันธ์ 2010, จตุจักำ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย