การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและผลิตถั่วเขียวพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์และเมล็ดทั่วไป

Publish Year International Journal 1
2014 exAKMM Alam, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "GENERATION MEAN AND PATH ANALYSES OF REACTION TO MUNGBEAN YELLOW MOSAIC VIRUS (MYMV) AND YIELD-RELATED TRAITS IN MUNGBEAN (Vigna radiata (L.) Wilczek)", SABRAO Journal of Breeding and Genetics, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 150-159
Publish Year International Conference 3
2009 exAkito Kaga, exTakehisa Isemura, exTakehiko Shimizu, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, exSatoshi Tabata, exNorihiko Tomooka, exDuncan Vaughan, "Asian Vigna Genome Research", The 14th NIAS International Workshop on Genetic Resources: Genetic Resources and Comparative Genomics of Legumes (Glycine and Vigna), 14 กันยายน 2009, Tsukuba ญี่ปุ่น
2009 exTomooka Norihiko, exAkito Kaga, exTakehisa Isemura, exDuncan Vaughan, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, exSouvanh Thadavong, exChay Bounphanousay, exKongpanh Kanyavong, exPhoumi Inthapanya, exMuthaian Pandiyan, exNatesan Senthil, exNanappan Ramamoorthi, exP.K. Jaiwal, exTian Jing, exK. Umezawa, exT. Yokoyama, "Vigna Genetic Resources", The 14th NIAS International Workshop on Genetic Resources: Genetic Resources and Comparative Genomics of Legumes (Glycine and Vigna), 14 กันยายน 2009, Tsukuba ญี่ปุ่น
2009 inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, "Present Status and Future Perspectives of Glycine and Vigna in Thailand", The 14th NIAS International Workshop on Genetic Resources: Genetic Resources and Comparative Genomics of Legumes (Glycine and Vigna)., 14 กันยายน 2009, Tsukuba ญี่ปุ่น