เทคโนโลยีก่อกลายพันธุ์ทั้งจีโนมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Journal 2
2019 exKamolsukyeunyong, W., inนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exChumwong, P., exKusumawati, L., exChaichoompu, E., exJamboonsri, W., exSaensuk, C., exPhoonsiri, K., exToojinda, T., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "Identification of spontaneous mutation for broad-spectrum brown planthopper resistance in a large, long-term fast neutron mutagenized rice population", Rice, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2019, หน้า No
2019 inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYoungkom, P., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exมีชัย เซี่ยงหลิว, "Variation in tolerance to salinity stress at the reproductive stage in a large fast neutron mutant rice (Oryza sativa L.) population", International Journal of Agricultural Technology, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2019, หน้า 445-464
Publish Year National Conference 5
2019 exKhampadid Keoonla, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTheerayut Toojinda, exWatchareewan Jamboonsri, "Validation of brown planthopper resistance in improved aromatic glutinous rice", การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21, 20 - 22 มิถุนายน 2019, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2018 exปรากฏ ยวงคำ, exมีชัย เซี่ยงหลิว, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคัดกรองประชากรข้าวสายพันธุ์กลายขนาดใหญ่สาหรับความสามารถในการติดเมล็ดในสภาพเครียดจากความเค็มในระยะเจริญพันธุ์", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 23 - 24 พฤษภาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exปรากฏ ยวงคำ, exมีชัย เซี่ยงหลิว, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสภาวะเครียดจากความเค็มต่อลักษณะบางประการในระยะเจริญพันธุ์ของพันธุ์เจ้าหอมนิล", ประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 23 - 24 พฤษภาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exชุติมา พูลทอง, inนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, อาจารย์, exโจนาลิซา เวี่ยงหลิว , inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "ผลของการขาดน้ำต่อคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนต์ พลังงานศักย์ของน้ำในใบ และการออกดอกของข้าวเจ้าหอมนิลพันธุ์กลายในระยะสืบพันธุ์", ประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 2559, 1 - 3 กันยายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exนายสมศักดิ์ แซ่ซู้, exดร.นงนาถ พ่อค้า, exนายเอกวัฒน์ ไชยชุมภู, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, exนายอนุชา พลับพลา, exนางสาวสุภาพร พรหมพันธุ์, exดร.วินิตชาญ รื่นใจชน, exดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, exดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง, exรศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "การหาหน้าที่ของยีนในจีโนมโดยใช้ฐานพันธุกรรมของพันธุ์กลายจากการอาบรังสี", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 21 - 23 ธันวาคม 2012, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย