การวิเคราะห์ความสัมพันธุ์ทางพันธุศาสตร์ของมะเขือ (Solanum melongena) เพื่อการพัฒนาพันธุ์การค้าและทนทานต่อสภาพแล้งและดินเค็ม

Publish Year National Journal 2
2019 inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจินดามณี สังขลักษณ์, exปณาลี ภู่วรกุลชัย, inดร.ปวีณา ชื่นวาริน, อาจารย์, inนางสาวหทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและโครงสร้างประชากรมะเขือการค้า 20 สายพันธุ์ ด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ SRAP", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 59-66
2018 inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปัญจรัตน์ แซ่ตัน, inดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวธรธ อำพล, "การประเมินศักยภาพในการทนเค็มของมะเขือการค้า 11 พันธุ์ในสภาพโรงเรือน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 57-68