การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อผลผลิตและพลังงาน

Publish Year National Journal 7
2013 inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, inนายอภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์, exเอกจิต กิตติวรเชฏฐ์, "การตอบสนองของอ้อยพันธุ์กำแพงแสนต่อปริมาณฝน ลักษณะเนื้อดิน และวันปลูก", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 1-13
2013 inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, inนายอภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์, exวราภรณ์ แย้มเอ, "การจัดกลุ่มสถานที่ทดสอบพันธุ์อ้อยโดยวิธียีโนไทป์บวกกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กับสภาพแวดล้อม", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 12-24
2012 inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างการสุกแก่กับความหวานของพันธุ์อ้อยลูกผสม", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 46-54
2012 inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "เปรียบเทียบวิธีการรีเกรสชั่นเส้นตรง กับวิธีอิทธิพลหลักของยีโนไทป์บวกกับปฏิกิริยาระหว่างพันธุ์กับสภาพแวดล้อมในการใช้ประเมินเสถียรภาพของพันธุ์อ้อยกำแพงแสน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 38-45
2012 inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์เสถียรภาพของพันธุ์อ้อยกำแพงแสนชุดปี 2000-2003 ในอ้อยปลูก", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 1-12
2012 inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การประเมินอิทธิพลชนิดของดิน ปริมาณและการกระจายของฝนต่อพันธุ์อ้อยกำแพงแสน ชุด 2000-2003", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 19-30
2012 inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบองค์ประกอบผลผลิตในพันธุ์อ้อยลูกผสม", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 1, ฉบับที่ 3, ตุลาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 1-10
Publish Year National Plant & Animal Regis. and Cert. / KU Invention 1
2013 inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, inนายอภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์, "อ้อยพันธุ์กำแพงแสน 01-29", Kasetsart University, 2013