บูรณาการการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพมะพร้าวไทยเพื่อการสร้างพันธุ์มะพร้าวมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มะพร้าว