การวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ถั่วเขียวเพศผู้เป็นหมันและดอกเปิดเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ลูกผสม