การทดสอบอ้อยตอของพันธุ์อ้อยกำแพงแสนในสภาพอาศัยน้ำฝน