การคัดเลือกอ้อยพันธุ์กำแพงแสนในสภาพอาศัยน้ำฝน เพื่อผลผลิตและความหวานสูง

Publish Year National Journal 2
2019 exเกศินี ปลาทอง, exวารีย์ ทองมี, exสมหวัง อนุสนธิ์พรเพิ่ม, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบเครื่องหมายโมเลกุลในลักษณะองค์ประกอบผลผลิตในอ้อยโดยใช้เทคนิค AFLP", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2019, หน้า 15-23
2019 exธิศวรรน บัวเฉียง, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การประเมินเสถียรภาพของอ้อยพันธุ์กำแพงแสนชุดปี 2007 ในอ้อยตอ โดยการวิเคราะห์ GGE", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2019, หน้า 1-14