โครงการวิจัยภาควิชาพันธุศาสตร์ ปี 2015

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

44

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

1

Award

รางวัล ปี 2015

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 1 7 0 0
2015 ลักษณะจำเพาะทางจีโนมและชีวเคมีของยีน GST (กลูทาไทโอนเอสทรานส์เฟอเรส) เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องหมายชีวภาพสำหรับอุตสาหกรรมจระเข้ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0
2015 การโคลนยีนและวิเคราะห์เอนไซม์ย่อยลิกโนเซลลูโลสชนิดใหม่จากแอคติโนมัยสีทเอนโดไฟต์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 สถานภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมของตาลโตนดในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 ประสิทธิภาพของโปรตีนจากเมือกหอยทากยักษ์แอฟริกัน (Achatina fulica) และหอยเชอรี่ (Pomocea canaliculata) ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียที่สร้างไบโอฟิล์ม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2015 โครงสร้างและกระบวนการทำงานของยีนที่เกี่ยวของในการกำหนดเพศ ของแมลงวันผลไม้ Bactrocera tau Walker หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 พันธุศาสตร์วิวัฒนาการของยีนภูมิคุ้มกันกลุ่ม TOLL ในยุงพาหะโรคมาลาเรีย (Anopheles baimaii) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2015 การระบุความจำเพาะของสายพันธุ์จุลสาหร่ายที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจโดยใช้เทคนิคโมเลกุล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 Investigation of Interaction between endophytic actinomycetes and crop plants on growth and stress by transcriptional and probeomic analyses หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202220192012 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 24 Project 28 13 0 0
2015 วิวัฒนาการของยีนบนโครโมโซมเพศและการพัฒนาเครื่องหมายแยกเพศในงู หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 3 1 0 0
2015 การศึกษาการตอบสนองต่อสภาวะความเครียดแสงสูงที่ระดับทรานสคริปโตมและทรานสเลโตม ในสาหร่ายเซลล์เดียวคลามิโดโมแนส หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 2 0 0 0
2015 การค้นหาและการวิเคราะห์ยีนต้านทานโรคขอบใบแห้งจากแหล่งพันธุกรรมข้าวไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 การพัฒนาแผนที่ภูมิศาสตร์การต้านทานสารฆ่าแมลงผ่านกระบวนการจำแนกการต้านทานสารฆ่าแมลงและความสัมพันธ์ของเชื้อไวรัสและยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออกในราชอาณาจักรไทย: จากห้องปฏิบัติการสู่ภาคสนาม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 การศึกษาโครงสร้างพันธุกรรมและลิงคเกจดิสอิคิวลิเบรียมจากประชากรยุงลายในประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมายนิวเคลียร์ดีเอ็นเอ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2015 การแพร่กระจายของไวรัสเดงกี่ที่พบในยุงลายในบริเวณทีมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
2015 การค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญของตัวอ่อนแมลงวันแตง (Bractocera cucurbitae) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การศึกษายีน CenB-CBM ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มชีวมวลในอะราบิดอบซิส หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2015 การสร้างกล้วยไม้สกุลออนซิเดียมและแคทลียาต้านทานโรคไวรัสดอกด่าง โดย RNAi Technology หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2015 การศึกษากลุ่มของราไมคอร์ไรซาและแบคทีเรียในรากกล้วยไม้รองเท้านารีที่พบในประเทศไทยด้วย Metagenomics หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การพัฒนาสายพันธุ์สาหร่ายขนาดเล็กให้มีความทนต่อความเครียดเพื่อการผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 บทบาทของ ATG1 ในการควบคุม Autophagy ในสาหร่ายขนาดเล็ก Chlamydomonas reinhardtii หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การศึกษาสารต้านสารก่อความรุนแรงในเชื้อ Pasteurella multocida ในสุกร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 จำนวนราชินีในรังมดคันไฟ Solenopsis geminata ในประเทศไทยและนิเวศวิทยาที่เกี่ยวข้องกับจำนวนราชินีในรัง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 โครงสร้างระดับโมเลกุล และตำแหน่ง FISH mapping ของลำดับชุดซ้ำในจีโนมของปลาสวาย และปลาไหลนา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 3 0 0
2015 การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของไส้เดือนด้วยวิธี metagenomics หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การค้นหาและการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ควบคุมกลไกระดับโมเลกุลในกระบวนการหลุดร่วงของผลปาล์มน้ำมัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 1 0 0
2015 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของหิ่งห้อยในภาคเหนือของประเทศไทยโดยใช้ยีน COI บนไมโทคอนเดรีย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2015 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและเอกลักษณ์ทางพันธุกรรมของช้างเลี้ยงในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2015 การค้นหาไมโครอาร์เอ็นเอในสาหร่ายเซลล์เดียว Chlamydomonas reinhardtii ภายใต้สภาวะขาดธาตุไนโตรเจน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การเปรียบเทียบจีโนมของเชื้อแบคทีเรีย Pasteurella multocida สายพันธุ์ที่ก่อโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียและโรคปอดบวมในโคและกระบือของประเทศไทยเพื่อการพัฒนาวัคซีนที่ยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การสำรวจจำนวนราชินีในโคโลนีมดแดง เพื่อพัฒนาผลผลิตการเลี้ยงมดแดงในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 การใช้เทคนิคทางพันธุศาสตร์โมเลกุลตรวจสอบยีนตอบสนองต่อการรับสารหนูในข้าวเจ้า และข้าวเหนียว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 ผลของการจับด้วย Optical tweezers ต่อการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมใน Saccharomyces cerevisiae หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 7 8 0 0
2015 ความผันแปรของโครโมโซมเซลล์ไลน์มะเร็งช่องปากโดยใช้เทคนิคเซลล์พันธุศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 3 0 0
2015 บทบาทหน้าที่ของยีนที่มีความสัมพันธ์กับการรุกล้ำของเซลล์มะเร็งศีรษะและลำคอ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 ความหลากหลายของเห็ดทะเลเพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงเห็ดทะเลเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2015 การเปรียบเทียบแบบแผนเปปไทด์ โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตจากเมือกหอยทากในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 4 0 0 0
2015 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแอคติโนมัยสึทเอนโดไฟต์กับพืชไร่ในแง่การเจริญและความเครียดโดยการวิเคราะห์ทรานสคริปชัน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การบริการแยกโปรตีนด้วยวิธีเจลอิเล็คโตรโฟริซิส หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 จ้างที่ปรึกษาวิจัยการพัฒนาสายพันธุ์ของสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อการผลิตน้ำมันโดยวิธีทางพันธุวิศวกรรม (ระยะที่ 3) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 งานวิจัยเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต เฟสที่ 3 ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 2 0 0
2015 ความหลากหลายของม้าน้ำ และการพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อใช้บริหารจัดการตามอนุสัญญา CITES หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2015 การตรวจสอบลูกผสม และการทำ DNA barcodes บัวประดับสกุล Nymphaea ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอและการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยเพื่อการพัฒนาทางเศณษฐกิจ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการพัฒนาระบบกฎหมายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันธุรกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0