การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของไส้เดือนด้วยวิธี metagenomics