โครงการวิจัยภาควิชาพันธุศาสตร์ ปี 2018

41

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

39

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

1

Award

รางวัล ปี 2018

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 7 1 0 0
2018 การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนในกลไกการเจริญเติบโต การพัฒนาการ การเปล่งแสง และการกระพริบแสงของหิ่งห้อย Luciola aquatilis ด้วยเทคนิคการหาลำดับอาร์เอ็นเอปริมาณมาก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2018 โครงสร้างพันธุกรรมและลิงค์เกจดิสอิคิวลิเบรียมของข้าวพื้นเมืองและ ข้าวพันธุ์รับรองในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การวิเคราะห์หน้าที่ของโปรตีนแฟมิลี DUF642 บนผนังเซลล์ต่อการเจริญและพัฒนาของพืช   หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การถอดรหัสกลไกเชิงโมเลกุลรวมถึงบทบาทของการส่งสัญญาณด้วยอนุมูลอิสระในกระบวนการปรับตัวต่อความร้อนในสาหร่ายต้นแบบ Chlamydomonas reinhardtii   หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 ความผันแปรทางพันธุกรรมของกลุ่มยีนที่ตอบสนองต่อแหล่งเพาะพันธุ์ที่ความเข้มแสงแตกต่างกันในยุงพาหะมาลาเรีย (Anopheles dirus) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2018 การใช้ข้อมูลลำดับเบสในการค้นหาต้นกำเนิดของสุกรในประเทศไทย: การศึกษา เปรียบเทียบลักษณะพันธุกรรมของสุกรโบราณในแหล่งโบราณคดีภาคเหนือและภาคกลาง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 ความหลากหลายและศักยภาพการผลิตสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ของสาหร่ายสีเขียวสกุล Trentepohlia ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การศึกษาผลกระทบของมวลชีวภาพจากมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมต่อแบคทีเรียในดิน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2018 การสร้างแผนที่โครโมโซมของปลา jade perch (Scortum barcoo) ด้วยลำดับชุดซ้ำและยีนบางตำแหน่งจากเทคนิค fluorescence in situ hybridization และ next generation sequencing และการหาความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างเพศเพื่อการการพัฒนาและจัดการเพาะเลี้ยงปลาอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2018 การศึกษา LTR-retrotransposons ในบัวประดับสกุลนิมเฟีย เพื่อการระบุชนิดของ transposons การวิเคราะห์แผนภูมิทางพันธุกรรม และการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล และการปรับปรุงลักษณะของบัวประดับด้วยการฉายรังสีแกมมา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2018 การพัฒนาเครื่องหมาย SSR ในหญ้าทะเล Halodule pinifolia และการตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมของ H. pinifolia ในแถบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทยด้วยเครื่องหมาย SSR หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การประเมินสถานภาพทางพันธุกรรมในปัจจุบันและคุณภาพวุ้นของประชากรสาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri) ที่มาจากการเพาะเลี้ยงและแหล่งน้ำธรรมชาติในประเทศไทย เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะทางการจัดการเชิงอนุรักษ์และการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การศึกษายีน Gametologous ในงูเพื่อสืบหายีนกำหนดเพศ และพัฒนาเครื่องหมายแยกเพศ สำหรับตรวจสอบเพศงู Henophidian และ Caenophidian หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202220192012 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 13 3 0 0
2018 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกระบือปลักในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2018 การศึกษาหน้าที่และสภาวะที่เหมาะสมต่อการทำงานของยีน LEC1 และยีน BBM ที่ควบคุมกระบวนการพัฒนาเป็นต้นอ่อนเพื่อย่นระยะเวลาการเพาะเลี้ยงเนื้อในปาล์มน้ำมัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 0 0 0
2018 การศึกษาความผิดปกติของจระเข้สยามด้วยวิธีการเปรียบเทียบพันธุกรรมในระดับจีโนม ทรานส์คริปโตม และการพัฒนาเครื่องหมายชีวภาพของจระเข้ในโรงเพาะฟัก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2018 การศึกษาในระดับ in vitro และ in vivo เพื่อหาหน้าที่ของโปรตีนแฟมิลี DUF642 ในผนังเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญและพัฒนาในอะราบิดอบซิส หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การศึกษาการตอบสนองระดับโมเลกุลของต้นอ่อนถั่วเขียวต่อความเครียดจากสภาวะน้ำท่วมขัง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2018 การพัฒนาวิธีตรวจวัดระดับการทำงานของกระบวนการออโทฟาจีในสาหร่ายเซลล์เดียวและพืช หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การวิเคราะห์ข้อมูลทรานสคริปโตมและการตอบสนองทางสรีระวิทยาของสาหร่ายสีเขียวแคลมิโดโมแนสภายใต้อุณหภูมิสูง และความเข้มแสงสูง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2018 ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของยีนนาฬิกาชีวภาพกับเมตาบอลิกทรานส์คริปโตมในยุงก้นปล่อง Anopheles dirus s.s. (Diptera: Culicidae) พาหะนำโรคมาลาเรียในประเทศไทยภายใต้ความเข้มแสงที่แตกต่างกัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การศึกษาหน้าที่ของยีนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเพศในผีเสื้อข้าวสาร (Corcyra cephalonicas) โดยใช้เทคนิค CRIPRS/Cas9 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 ผลของ Optical Tweezers ต่อการแสดงออกของยีนในยีสต์ Saccharomyces cerevisiae หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การศึกษาสายพันธุ์กระท้อนในประเทศไทยด้วยเครื่องหมายดีเอนเอแบบ random amplified polymorphic DNA (RAPD) และแบบ inter-simple sequence repeat (ISSR) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การพัฒนาอุปกรณ์ฆ่าเชื้อแกลบรองโรงเรือนเลี้ยงไก่ด้วยแสงอินฟราเรด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 ไมโครไบโอมส์ของอ้อยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียที่มีประโยชน์กับไฟโตพลาสมาโรคใบขาว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การพัฒนาศักยภาพการผลิตพ่อแม่พันธุ์และลูกพันธุ์ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) เพื่อการอนุรักษ์และเพื่อการประกอบอาชีพ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
2018 การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดในประเทศไทย หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 28 1 0 0
2018 นิเวศวิทยาที่มีผลต่อการปรากฏของเห็ดโคนและการแพร่กระจายของปลวกเพาะเลี้ยงรา เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มผลผลิตเห็ดโคนในสภาพธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 1 0 0
2018 การประเมินประสิทธิภาพของเครื่องกำจัดเชื้อโรคในอากาศระบบ Thermodynamic sterilizing system (TSS) ในอากาศของห้องพักอาศัย โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบไมโครไบโอมในอากาศ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การผลิตแม่พันธุ์ superfemale (WW) ในปลาหมอ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การค้นพบยาชนิดใหม่โดยการคัดเลือกด้วยวิธีกายภาพเคมี และการวิเคราะห์จีโนมของกลุ่มยีนวิถึชีวสังเคราะห์และยีนควบคุมการผลิตยาในแอคติโนมัยสีท (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2018 การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อสิว (Propionibacterium acnes) ด้วยเปปไทด์จากเมือกหอยทาก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2018 การวิเคราะห์ประชากรต้นกำเนิดของปลาทูที่ถูกจับปะปนกันในอ่าวไทยเพื่อนำข้อมูลไปใช้สำหรับมาตรการปิดอ่าวฯ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2018 การพัฒนาต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการของชุดทดสอบโรคภูมิแพ้ทางผิวหนังแบบสะกิดจากอาหารทะเลกลุ่ม กู้ง กั้งและปู ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การศึกษายีนแกมีโตลอกเพื่อบ่งชี้ยีสที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเพศและการพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอแบบมัลติเพิลเพื่อระบุเพศของงู henophidian และ caenophidian หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 16 0 0 0
2018 การศึกษาเปรียบเทียบระดับจีโนมของเชื้อ Leishmania siemensis และ Leishmania martiniquensis ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การพัฒนาพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ต้านทานโรคไหม้ด้วยยีนต้านทานจาก Pi9 ทั้ง 4 รูปแบบ คือ Pi2, Pi9, Piz และ Piz-t และศึกษากลไกการสร้างความต้านทานที่มียีนต้านทาน Pik หรือ Pi9 ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 0 0 0
2018 Development of nano-visualization for structural analyses of genetic materials and early infection process for further innovation of functional bio-nanotechnology หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0