โครงการวิจัยภาควิชาพันธุศาสตร์ ปี 2013

31

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

57

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

3

Award

รางวัล ปี 2013

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 2 4 0 0
2013 การค้นพบสารชนิดใหม่โดยการจัดการทางพันธุศาสตร์ของยีน Type III polyketide synthase หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การตรวจสอบสายเปปไทด์สกัดจากพืชสมุนไพรที่สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์โปรตีเอสของเชื้อเอชไอวี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 วิวัฒนาการของยีนความหอมในมะพร้าวน้ำหอม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2013 การค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเพศในผีเสื้อข้าวสาร (Corcyra cephalonica) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การตรวจสอบทรานสคริพท์ของต้นกฤษณาในขณะสร้างสารหอมกฤษณา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การวินิจฉัยการเกิดกล้วยลูกผสมบางชนิดที่พบในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2013 การปรับปรุงความทนต่อการตายของสาหร่ายเซลล์เดียวโดยการเพิ่มการผลิตกลูตาไธโอน เพื่อการผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การค้นหาและการวิเคราะห์ยีนต้านทานโรคขอบใบแห้งจากแหล่งพันธุกรรมข้าวไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ในบัวประดับสกุล Nymphaea หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การผ่าตัดแบบไมโครของเซลล์สิ่งมีชีวิตโดยใช้เลเซอร์แบบเอ็กไซเมอร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การค้นหาและดัดแปลงกลุ่มยีนส์ ERF เพื่อการพัฒนาสบู่ดำสายพันธุ์ทนน้ำท่วม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การศึกษาโครงสร้างพันธุกรรมและลิงคเกจดิสอิคิวลิเบรียมจากประชากรยุงลายในประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมายนิวเคลียร์ดีเอ็นเอ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การแพร่กระจายของไวรัสเดงกี่ที่พบในยุงลายในบริเวณทีมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202220192012 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 21 Project 17 17 0 0
2013 การศึกษาคณุสมบัติทางชีวเคมีของกลุ่มยีน ERF เพื่อการพัฒนาสบู่ดำสายพันธุ์ทนน้ำท่วม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2013 การประเมินผลหลังการสอนเพื่อระบุปัจจัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตในรายวิชาพันธุศาสตร์ปฏิบัติการ (01416312) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2013 การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอจำเพาะกับชนิดพืชเพื่อการตรวจสอบพันธุ์ลูกผสมจากการผสมข้ามชนิดระหว่างพืชในสกุล Jatropha หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2013 การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ เพื่อการระบุความจำเพาะของพันธุ์ในบัวประดับสกุล Nymphaea หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2013 การปรับปรุงความทนทานต่อการตายของเซลล์ในสาหร่ายต้นแบบ Chlamydomonas reinhardtii หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2013 การตรวจสอบการแสดงออก และลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนที่ควบคุมระบบชีวสังเคราะห์รงควัตถุในกล้วยไม้หวายเอียสกุลพันธุ์กลาย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2013 การถ่ายยีนสร้างกลิ่นของดอกแก้วและมะกรูดในอะราบิดอปซิส พิทูเนียและกล้วยไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การศึกษาแคริโอไทป์ของปลากะพงขาวด้วยเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0
2013 การเจริญและยีนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญของแมลงครั่ง (Kerria lacca) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การแยกและจำแนกชนิดของแบคทีเรียในทางเดินอาหารของยุงพาหะนำโรคมาลาเรียชนิด Anopheles dirus complex หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2013 การปรับปรุงความทนทานของเซลล์ต่อการตายในสาหร่ายต้นแบบ Chlamydomonas reinhardtii เพื่อเพิ่มการผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การศึกษาพันธุศาสตร์ประชากรของหิ่งห้อยที่พบในภาคใต้ของประเทศไทยโดยใช้ตำแหน่ง control region บนไมโทคอนเดรีย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2013 การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อจำแนกชนิดยุงก้นปล่องพาหะนำโรคมาลาเรียกลุ่มซับซ้อน (Anopheles dirus complex) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2013 การค้นหายีนที่แสดงออกแตกต่างกันระหว่างดอกเพศผู้เพศเมียในสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2013 โครงสร้างของต่อมเมือก คุณสมบัติของเมือก และ ผลของโปรตีนจากเมือกหอยเชอรี่และหอยทากยักษ์แอฟริกันต่อการเหนี่ยวนำการตายของเซลล์มะเร็งเต้านม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 4 0 0
2013 การศึกษารูปแบบการกระจายและความหลากหลายของยีนที่ส่งเสริมความรุนแรงในการก่อโรคของเชื้อแบคทีเรีย Pasteurella multocida สายพันธุ์ที่ก่อโรคในสุกร โค และกระบือ ของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การจำแนกชนิดและการศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของกล้วยไม้ในกลุ่ม Trias (Bulbophyllinae: Orchidaceae) ด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ rbcL, matK และ ITS หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2013 ความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการของยุงพาหะมาลาเรียในประเทศไทยโดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์จากยีนหลายตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2013 การพัฒนาวิธีถ่ายยีนในสาหร่ายเซลล์เดียวน้ำจืดบางชนิดด้วยอะโกรแบคทีเรียมเพื่อพัฒนาการผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2013 การศึกษาบทบาทของกรดอะมิโนในโปรตีนสารพิษ Cyt2Aa2 จาก Bacillus thuringiensis ที่มีความสำคัญต่อการจับกับเยื่อหุ้มเซลล์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0
2013 ความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในพืช Chromolaena odoratum ซึ่งสะสมโลหะหนักได้สูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 23 Project 25 30 0 0
2013 โครงการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ของสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อการผลิตน้ำมันโดยวิธีทางพันธุวิศวกรรม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 แคริโอไทป์ของสัตว์ในสกุลตะกวดที่ได้จากเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 15 5 0 0
2013 จีโนมไมโทคอนเดรียของสัตว์ในสกุลตะกวดสาหรับการประเมินความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 2 0 0
2013 การค้นหาและดัดแปลงกลุ่มยีน ERF เพื่อการพัฒนาสบู่ดำสายพันธุ์ทนน้ำท่วม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2013 การจำแนกพันธุ์กระเทียมไทยด้วยระบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2013 การศึกษาคุณสมบัติทางชีวเคมีของกลุ่มยีน ERF เพื่อการพัฒนาสบู่ดำสายพันธุ์ทนน้ำท่วม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2013 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเอนโดไฟติกแอคติโนมัยสีทกับพืชโดยระบุตำแหน่งอาศัย และวิเคราะห์ยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืช หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 9 0 0
2013 การศึกษารูปแบบการกระจายและความหลากหลายของยีนที่ส่งเสริมความรุนแรงในการก่อโรคของเชื้อแบคทีเรีย Pasteurella multocide สายพันธุ์ที่ก่อโรคในสุกรโคและกระบือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์การปลอมปนในข้าวหอมมะลิเปลือกและข้าวหอมมะลิขาวอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การศึกษาปัจจัยทางพันธุกรรมระดับโมเลกุลที่มีผลต่อเชื้อพลาสโมเดียมในยุงพาหะนำโรคมาลาเรียในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 3 0 0
2013 วิวัฒนาการระดับโมเลกุลของกลุ่มยีนภูมิค้มกันต่อเชื้อพลาสโมเดียมในยุงพาหะนำโรคมาลาเรียกลุ่ม Anopheles dirus complex ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2013 การศึกษาสารออกฤทธิ์เพื่อต้านโปรตีนที่สำคัญต่อการอยู่รอดของเชื้อพลาสโมเดียมในยุงพาหะนำโรคมาลาเรีย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 3 0 0
2013 การแยกและจำแนกชนิดของแบคทีเรียในทางเดินอาหารของยุงพาหะนำโรคมาลาเรียที่พบในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการวิจัยและพัฒนาเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนในอนาคต ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2013 การผสมข้ามสกุลและข้ามชนิดเพื่อการปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2013 ผลการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีน APETALA2 ต่อเมล็ดสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การพัฒนาสายพันธุ์แม่ที่มีเพศผู้เป็นหมันเพื่อการผลิตข้าวลูกผสมระบบ 3 สายพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การประเมินความดีเด่นเหนือพ่อแม่ของลูกผสมชั่วที่ 1 ระหว่างข้าวกลุ่มอินดิกากับข้าวกลุ่มอื่น ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การพัฒนาสายพันธุ์แม่ที่มีเพศผู้เป็นหมันเพื่อการผลิตข้าวลูกผสมระบบ 3 สายพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การประเมินความดีเด่นเหนือพ่อแม่ของลูกผสมชั่วที่ 1 ระหว่างข้าวกลุ่มอินดิกากับข้าวกลุ่มอื่น ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การพัฒนาสายพันธุ์ของสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อการผลิตน้ำมัน โดยวิธีทางพันธุวิศวกรรม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการจ้างทำตัวอย่างบางส่วนและค่าส่งและเตรียมตัวอย่างไปวิเคราะห์ของลุ่มน้ำปิงทางชีวโมเลกุล (ลุ่มน้ำปิงตอนบน) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2013 การศึกษายีนที่ตอบสนองต่อการรับสารหนูในข้าวเจ้า และข้าวเหนียว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 1 0 0 0