โครงการวิจัยภาควิชาพันธุศาสตร์ ปี 2006

25

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

38

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

0

Award

รางวัล ปี 2006

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 19 Project 7 15 0 0
2006 การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการใช้ประโยชน์จากข้าวโพดและข้าวฟ่าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การตรวจสอบการปลอมปนของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวโดยใช้เครื่องหมายดีเอนเอ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มคุณภาพโปรตีน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2006 โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่เกษตรกรในเขตอีสานตอนบน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การถ่ายยีนโปรตีนหุ้มอนุภาคไวรัสใบด่างเข้ากล้วยไม้สกุลหวายเพื่อสร้างความต้านทานโรค หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
2006 การส่งเสริมและพัฒนาไหมและผลิตภัณฑ์ ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2006 การสร้างไหมดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อการต้านทานโรค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การทดสอบพันธุ์และการเขตกรรมสบู่ดำที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์เพื่อตรวจสอบพันธุ์กล้วยไม้สกุลแวนด้าและลูกผสม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การคัดแยกแอคติโนมัยสีทที่อาศัยในบริเวณไรโซสเฟียและในรากพืชตระกูลถั่วและความสามารถในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การทำให้เกิดการกลายของยีน methylase และ oxygenase/hydroxylase ในกลุ่มยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ oxytetracycline จาก Streptomyces rimosus เพื่อเป็นแนวทางสร้างโครงสร้างใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การจำแนกเพศในปรงโดยใช้เทคนิคชีวโมเลกุล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสให้ทนต่อความเค็มด้วยการถ่ายยีน HAL จากยีสต์เข้าสู่ต้น หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การคัดแยกและจำแนกชนิดของ endophytic/rhizospheric actinomycetes ที่ผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การสอนภาษาอังกฤษโดยเน้นการปฏิบัติเพื่อการนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 ศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากหม่อน ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 6 0 0
2006 การจำแนกสายพันธุ์หม่อนในประเทศไทยในระดับ species ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การปรับปรุงสูตรอาหารเทียมเพื่อเลี้ยงหนอนไหม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year:

<< 202220192012 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 16 4 0 0
2006 การวิเคราะห์และการสร้างเครื่องมือและเนื้อหาทางชีวสารสนเทศ ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
2006 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือออกแบบไพรเมอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การพัฒนาเว็บท่าเบ็ดเสร็จเพื่อการวิจัยเชิงพันธุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 องค์ความรู้สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในประเทศชาติไทยสำหรับการวิเคราะห์และสืบค้นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การพัฒนาระบบวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 พันธุศาสตร์และพัฒนาการเปรียบเทียบของมะกอกโอลีฟและมะกอกไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งโดยการเพาะเลี้ยงอับเรณูร่วมกับการคัดเลือกด้วยเครื่องหมายทางโมเลกุล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การชักนำการสร้างสารสีธรรมชาติจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อรางทองและรางนากเพื่อใช้เป็นสีผสมอาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2006 บทบาทของยีน ten-a ต่อการพัฒนาของตาประกอบของแมลงหวี่ (Drosophila melanogaster) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2006 การโคลนและการศึกษาคุณลักษณะของยีน Ethylene Receptor ในกล้วยไม้สกลุหวาย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2006 ผลของไคโตซานที่ตัดพอลิเมอร์ด้วยรังสีต่อสรีรวิทยา การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวฟ่าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มนนทรีอีสานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2006 การศึกษาและพัฒนาศักยภาพอุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 9 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 3 3 0 0
2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีหญ้าทนเค็ม (รูซี่และกินนี่สีม่วง) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของสัตว์วงศ์กวางในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 การพัฒนาฐานข้อมูลทางพันธุกรรมข้าวเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2006 โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์เพื่อตรวจสอบพันธุ์กล้วยไม้กลุ่มแวนด้าและลูกผสม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 การคัดแยกและจำแนกชนิดของ endophytic/rhizospheric actinomycetes ที่ผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคพืช หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 3 0 0