บทบาทหน้าที่ของยีนที่มีความสัมพันธ์กับการรุกล้ำของเซลล์มะเร็งศีรษะและลำคอ