โครงการวิจัยภาควิชาพันธุศาสตร์ ปี 2011

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

39

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

3

Award

รางวัล ปี 2011

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 3 0 0 0
2011 การศึกษาพันธุกรรมของสบู่ดำเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพันธุ์และบทบาทของกระบวนการเติมหมู่เมธิลให้ดีเอ็นเอต่อการแสดงออกของยีนในสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 ความแตกต่างทางพันธุกรรมและยีนที่เกี่ยวข้องในการกำหนดเพศของแมลงดานา (Lethocerus indicus) ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การศึกษาความหลากหลายของไมคอร์ไรซากล้วยไม้ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การตรวจสอบการแสดงออก และลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนที่ควบคุมระบบชีวสังเคราะห์รงควัตถุในกล้วยไม้หวายเอียสกุลพันธุ์กลาย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การถ่ายยีนที่ใช้ในการสังเคราะห์สารเคอร์คูมินอยด์เข้าสู่ขมิ้นชัน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การผลิตพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งโดยการผสมกลับร่วมกับการคัดเลือกด้วยเครื่องหมายโมเลกุล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 การถ่ายยีนสร้างกลิ่นของดอกแก้วและมะกรูดในอะราบิดอปซิส พิทูเนียและกล้วยไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2011 การศึกษาพันธุศาสตร์วิวัฒนาการของกลุ่มยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของยุงพาหะนำโรคมาลาเรียในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพรรณไม้น้ำใกล้สูญพันธุ์และที่มีศักยภาพเป็นพืชเศรษฐกิจโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 แบบจำลองระดับพันธุประวัติเพื่อการศึกษาการถ่ายทอดเชิงปริมาณของสารพันธุกรรมในไมโทคอนเดรียของมนุษย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมของต้นเพศผู้และเพศเมียในปรง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การสลับโครงสร้างไซโลกลูแคนที่แตกต่างกันระหว่างข้าวและอะราบิดอบซิสเพื่อบ่งชี้หน้าที่ในผนังเซลล์พืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การศึกษาแคริโอไทป์ของปลากัดไทยภาคกลาง ด้วยเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์เชิงโมเลกุล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202220192012 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 7 8 0 0
2011 การศึกษาแคริโอไทป์ของปลากัดไทยภาคกลาง ด้วยเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์เชิงโมเลกุล หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2011 ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่นาอินทรีย์และผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวนา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การพัฒนาไพรเมอร์เครื่องหมายเพื่อการจำแนกชนิดของมดในสกุลฟิโดเล(Pheidole) ในป่าสะแกราช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การศีกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนแบคเทอริโอซิน จากเชื้อ Lactobacillus salivarius : ความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้เป็นยาต้านจุลินทรีย์และในการถนอมอาหารโดยวิธีทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2011 การศึกษาความสัมพันธ์ การอพยพ และการตั้งถิ่นฐานของชุมชน โดยการตรวจสอบและวิเคราะห์ลำดับเบสของดีเอ็นเอในไมโทคอนเดรียจากโครงกระดูกโบราณ ในสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว จ.ลพบุรี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2011 การศึกษาเอนไซม์ xylosyltransferase ที่ทำหน้าที่สังเคราะห์ผนังเซลล์พืช หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 การค้นหาและโคลนยีนในการควบคุมขนาดของผลในสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์จากฐานข้อมูล EST และการวิเคราะห์หาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุล Doritis หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 การศึกษาการแสดงออกและผลการเปลี่ยนแปลงของยีน Agamous ในสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 การถอดรหัสจีโนมในไมโทคอนเดรียของปูแสม 3 ชนิดในสกุล Episesarma (E. mederi, E. versicolor และ E. singaporense) และการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับระบุชนิดและวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรม เพื่อการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0
2011 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้อาหารทะเล (กุ้ง และปู) แบบมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพันธุ์งาจากการพัฒนาของโครงการปรับปรุงพันธุ์งาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 การพัฒนาความเข้มแข็งและเครือข่ายนวัตกรรมด้านพันธุกรรมปศุสัตว์และสัตว์น้ำในเขตร้อนชื้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2011 การพัฒนาสูตรอาหารใหม่สำหรับชุดตรวจสอบจุลินทรีย์ MakroMedia เพื่อการยืดอายุและความเสถียรในการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 10 6 0 0
2011 การศึกษารหัสพันธุกรรมบนไมโทคอนเดรีย เพื่อพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับระบุชนิด และสายวิวัฒนาการของปลากัดป่ามหาชัย สำหรับการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์และการอนุรักษ์ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 โครงสร้างจีโนมไมโทคอนเดรียและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของปลากัดป่าอีสาน (Betta smaragdina)และปลากัดป่าภาคใต้(Betta imbellis) เพื่อการพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับการจำแนกชนิด หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 4 1 0 0
2011 ความแตกต่างทางลักษณะทางพันธุกรรมของปูม้า Portunus pelagicus บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทยกับปูม้าบริเวณหาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเอนโดไฟติกแอคติโนมัยสีทกับพืชโดยระบุตำแหน่งอาศัย และวิเคราะห์ยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืช หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 3 0 0
2011 การศึกษาแคริโอไทป์ของปลากัดไทยภาคกลาง ด้วยเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์เชิงโมเลกุล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 2 0 0
2011 “สิเกาโมเดล”: ต้นแบบของการจัดการทรัพยากรปูม้าโดยชุมชนเพื่อความยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2011 นิเวศวิทยา การแพร่กระจาย การเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์ และความหลากหลายทางพันธุกรรมเพื่อการอนุรักษ์ปลากัดป่ามหาชัย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การศึกษารหัสพันธุกรรมบนไมโทคอนเดรีย เพื่อพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับระบุชนิด และสายวิวัฒนาการของปลากัดป่ามหาชัย สำหรับการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์และการอนุรักษ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การพัฒนาระบบการสร้างปทุมมาสายพันธุ์ใหม่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมของต้นเพศผู้และเพศเมียในปรง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2011 แบบจำลองระดับพันธุประวัติเพื่อการศึกษาการถ่ายทอดเชิงปริมาณของสารพันธุกรรมในไมโทคอนเดรียมนุษย์ (2554-2556) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การศึกษาชนิดชีวโมเลกุลในกล้วยไม้ที่มีผลต้านเซลล์มะเร็ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0