โครงการวิจัยภาควิชาพันธุศาสตร์ ปี 2010

32

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

17

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

33

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

2

Award

รางวัล ปี 2010

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 3 2 0 0
2010 การคัดเลือกสบู่ดำ (Jatropha curcas L.) พันธุ์ดีโดยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยวิธีฉายรังสีแกมมาร่วมกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การพัฒนาชุดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมเอ็กซ์และโครโมโซมวายในมนุษย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่นาอินทรีย์และผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวนา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การพัฒนาไพรเมอร์เครื่องหมายเพื่อการจำแนกชนิดของมดในสกุลฟิโดเล(Pheidole) ในป่าสะแกราช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การศีกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนแบคเทอริโอซิน จากเชื้อ Lactobacillus salivarius : ความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้เป็นยาต้านจุลินทรีย์และในการถนอมอาหารโดยวิธีทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2010 การศึกษาความสัมพันธ์ การอพยพ และการตั้งถิ่นฐานของชุมชน โดยการตรวจสอบและวิเคราะห์ลำดับเบสของดีเอ็นเอในไมโทคอนเดรียจากโครงกระดูกโบราณ ในสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว จ.ลพบุรี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2010 การศึกษาเอนไซม์ xylosyltransferase ที่ทำหน้าที่สังเคราะห์ผนังเซลล์พืช หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การศึกษาพันธุกรรมของสบู่ดำเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพันธุ์และบทบาทของกระบวนการเติมหมู่เมธิลให้ดีเอ็นเอต่อการแสดงออกของยีนในสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2010 การค้นหาและโคลนยีนในการควบคุมขนาดของผลในสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การศึกษายีนควมคุมการออกดอกในกล้วยไม้เอื้องมะลิ (Dendrobium crumenatum) หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์จากฐานข้อมูล EST และการวิเคราะห์หาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุล Doritis หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การศึกษาการแสดงออกและผลการเปลี่ยนแปลงของยีน Agamous ในสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การตอบสนองของข้าวโพดสายพันธุ์แท้และสายพันธุ์ลูกผสมต่อการเจริญเติบโตของราก และ การสังเคราะห์กรดแอบไซซิคภายใต้สภาวะเครียดน้ำ และ การพัฒนาเครื่องหมาย ดีเอนเอในการตรวจสอบยีนควบคุมการสังเคราะห์กรดแอบไซซิคเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202220192012 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 3 7 0 0
2010 การศึกษาสมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของไก่ดำภูพาน ที่ปรึกษาโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2010 การค้นหาและตรวจสอบหน้าที่ของยีนที่เกี่ยวข้องกับภาวะความเครียด และการตายที่โปรแกรมไว้ของเซลล์ ในสาหร่ายขนาดเล็ก Chlamydomonas reinhardtii หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2010 การยับยั้งการเพิ่มจำนวนไวรัสนิวคลีโอโพลีฮีโดร (NPV) ของไหม โดยใช้ double-strand RNA interference หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2010 การวิเคราะห์การทำงานของยีนที่ใช้ในการสังเคราะห์สารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชันโดย RNA interference หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การโคลนและศึกษาคุณลักษณะของยีนที่เกี่ยวข้องกับกลิ่นของดอกแก้ว มะกรูด และกล้วยไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสให้ทนต่อความเค็มด้วยการถ่ายยีน APX เข้าสู่ต้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2010 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลประเภท Codominant markers สำหรับยีนจำเพาะในบัวหลวงเพื่อการระบุความจำเพาะของพันธุ์ ตรวจสอบลูกผสม และวิเคราะห์คุณลักษณะยีน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2010 การศึกษาพันธุศาสตร์ประชากรของยุงพาหะนำโรคมาลาเรียในประเทศไทยจากลำดับเบสนิวเคลียสดีเอ็นเอ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความแตกต่างทางพันธุกรรมของพ่อแม่ที่มีต่อ DNA methylationในระดับจีโนมของข้าวลูกผสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การจำแนกกลุ่มพันธุกรรมและการตรวจหาเครื่องหมายดีเอ็นเอของไก่เนื้อดำไทยโดยใช้ไมโครแซทเทลไลท์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การปรับปรุงพันธุกรรมยีสต์เพื่อเพิ่มการผลิตไบโอเอทานอลจากวัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
2010 การตรวจสอบการทำงานของโปรโมเตอร์ AtExp4 เพื่อใช้ในการถ่ายยีนที่จำเพาะต่อการเจริญเติบโต หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การพัฒนาชุดตรวจสอบจุลินทรีย์เพื่อผลิตเป็นการค้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพรรณไม้ในสกุลพะยูง (Dalbergia) และการประยุกต์ใช้เพื่อจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 1 2 0 0
2010 การศึกษามาตรการพัฒนากำลังคน เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการลงทุน ของประเทศ ไทยด้านการเกษตรในประเทศลาว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์จากฐานข้อมูล EST และการวิเคราะห์หาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุล Doritis หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 การคัดแยกแอคติโนมัยสีทจากรากและดินรอบรากต้นยางพาราเพื่อยับยั้ง Corynespora cassiicola และ Phytophthora botryosa ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2010 การปรับปรุงพันธุกรรมยีสต์เพื่อเพิ่มการผลิตไบโอเอทานอลจากวัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลส ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 การจัดการเชื้อพันธุกรรมวงศ์แตง: การศึกษาความสัมพันธ์ของแตงกวาโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2010 การศึกษาการแสดงออกและผลการเปลี่ยนแปลงของยีน Agamous ในสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0