ความผันแปรของโครโมโซมเซลล์ไลน์มะเร็งช่องปากโดยใช้เทคนิคเซลล์พันธุศาสตร์

Publish Year International Journal 1
2016 exWorapong Singchat, exEkarat Hitakomate, exBudsaba Rerkarmnuaychoke, exAorarat Suntronpong, exBeiyuan Fu, inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exFengtang Yang, exSittichai Koontongkaew, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Genomic Alteration in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC) Cell Lines Inferred from Karyotyping, Molecular Cytogenetics, and Array Comparative Genomic Hybridization", PLOSONE, ปีที่ 11, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2016
Publish Year International Conference 2
2015 exWorapong Singchat, exAorarat Suntronpong, exTarada TRIPETCHR, exEkarat Hitakomate, exBeiyuan Fu, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exBudsaba Rerkarmnuaychoke, exSittichai Koontongkaew, exFengtang Yang, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Genome profiling in head-and-neck cancer cell lines inferred from chromosome analysis and array comparative genomic hybridization", 6th International Conference on Stem Cells and Cancer (ICSCC-2015): Proliferation, Differentiation and Apoptosis, 2 - 5 ตุลาคม 2015, Pune สาธารณรัฐอินเดีย
2015 exWorapong Singchat, exAorarat Suntronpong, exTarada TRIPETCHR, exEkarat Hitakomate, exBeiyuan Fu, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exBudsaba Rerkarmnuaychoke, exSittichai Koontongkaew, exFengtang Yang, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Identification of genomic alteration in head-and-neck cancer cell lines using array comparative genomic hybridization", 6th International Conference on Stem Cells and Cancer (ICSCC-2015): Proliferation, Differentiation and Apoptosis, 2 - 5 ตุลาคม 2015, Pune สาธารณรัฐอินเดีย
Publish Year National Conference 1
2015 exWorapong Singchat, exAorarat Suntronpong, exTarada TRIPETCHR, exEkarat Hitakomate, exBeiyuan Fu, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exBudsaba Rerkarmnuaychoke, exSittichai Koontongkaew, exFengtang Yang, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Study of Genomic alteration in head-and-neck cancer cell lines by using chromosome analysis and array comparative genomic hybridization", การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 19 , 15 - 17 กรกฎาคม 2015, ขอนแก่น ประเทศไทย