โครงการวิจัยภาควิชาพันธุศาสตร์ ปี 2005

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2005

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2005

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2005

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2005

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2005

0

Award

รางวัล ปี 2005

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202220192012 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 2 0 0 0
2005 การใช้ Antisense Technology ในการยับยั้งการสร้างเอทธิลีนเพื่อยืดอายุการปักแจกันของดอกกล้วยไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัยมก. ก่อนปี 2549 2 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2005 โครงสร้างประชากรปลาดุกด้าน (Clarias batrachus) จากลุ่มแม่น้ำมูลในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัด ศรีสะเกษ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0