โครงการวิจัยภาควิชาพันธุศาสตร์ ปี 2017

40

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

39

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

3

Award

รางวัล ปี 2017

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 5 2 0 0
2017 ความหลากหลายของสแฟกนั่มมอสส์ (Sphagnum L.) ในพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การศึกษาหน้าที่และสภาวะที่เหมาะสมต่อการทำงานของยีน LEC1 และยีน BBM ที่ควบคุมกระบวนการพัฒนาเป็นต้นอ่อนเพื่อย่นระยะเวลาการเพาะเลี้ยงเนื้อในปาล์มน้ำมัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนในกลไกการเจริญเติบโต การพัฒนาการ การเปล่งแสง และการกระพริบแสงของหิ่งห้อย Luciola aquatilis ด้วยเทคนิคการหาลำดับอาร์เอ็นเอปริมาณมาก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การศึกษาความผิดปกติของจระเข้สยามด้วยวิธีการเปรียบเทียบพันธุกรรมในระดับจีโนม ทรานส์คริปโตม และการพัฒนาเครื่องหมายชีวภาพของจระเข้ในโรงเพาะฟัก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การศึกษาในระดับ in vitro และ in vivo เพื่อหาหน้าที่ของโปรตีนแฟมิลี DUF642 ในผนังเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญและพัฒนาในอะราบิดอบซิส หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2017 การศึกษาการตอบสนองระดับโมเลกุลของต้นอ่อนถั่วเขียวต่อความเครียดจากสภาวะน้ำท่วมขัง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การพัฒนาวิธีตรวจวัดระดับการทำงานของกระบวนการออโทฟาจีในสาหร่ายเซลล์เดียวและพืช หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2017 โครงสร้างพันธุกรรมและลิงค์เกจดิสอิคิวลิเบรียมของข้าวพื้นเมืองและ ข้าวพันธุ์รับรองในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การวิเคราะห์ข้อมูลทรานสคริปโตมและการตอบสนองทางสรีระวิทยาของสาหร่ายสีเขียวแคลมิโดโมแนสภายใต้อุณหภูมิสูง และความเข้มแสงสูง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของยีนนาฬิกาชีวภาพกับเมตาบอลิกทรานส์คริปโตมในยุงก้นปล่อง Anopheles dirus s.s. (Diptera: Culicidae) พาหะนำโรคมาลาเรียในประเทศไทยภายใต้ความเข้มแสงที่แตกต่างกัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การวิเคราะห์หน้าที่ของโปรตีนแฟมิลี DUF642 บนผนังเซลล์ต่อการเจริญและพัฒนาของพืช   หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การถอดรหัสกลไกเชิงโมเลกุลรวมถึงบทบาทของการส่งสัญญาณด้วยอนุมูลอิสระในกระบวนการปรับตัวต่อความร้อนในสาหร่ายต้นแบบ Chlamydomonas reinhardtii   หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202220192012 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 20 4 0 0
2017 ปรสิตในหอยเชลล์ (Mimachlamys nobilis) บริเวณเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2017 Investigation of Interaction between endophytic actinomycetes and crop plants on growth and stress by transcriptional and probeomic analyses หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2017 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพ, ความหลากหลายทางพันธุกรรมและวิวัฒนาการของสัตว์เคี้ยวเอื้องในสกุล Bos จากซากดึกดำบรรพ์ในสมัยไพลสโตซีน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การประยุกต์ใช้ไมโทคอนเดรียลจีโนมในการศึกษาความหลากหลายและความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของหิ่งห้อยที่พบในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอเพื่อระบุความจำเพาะของพลับพลึงธารพันธุ์ไม้น้ำใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทย และการปรับปรุงพันธุกรรมโดยใช้รังสีแกมมา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทยให้ต้านทานต่อโรคไหม้ และการศึกษาคุณสมบัติของเชื้อราโรคไหม้ทางด้านเอนไซม์และการก่อโรค เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์และการป้องกันโรค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 8 0 0 0
2017 การปรับปรุงข้าวพันธุ์ กข15 ต้านทานโรคไหม้ด้วยยีนต้านทานจากข้าวพันธุ์เจ้าหอมนิลและคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต้านทานโรคไหม้จากประชากรผสมกลับ BC2F5 ข้าวขาวดอกมะลิ 105 กับพันธุ์ IR64 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2017 การคัดกรองเสมือนเพื่อค้นหาตัวยับยั้งการทำงานของ Elongation factor 3 (eEF3) ของเชื้อราก่อโรคไหม้ในข้าว (Magnaporthe oryzae) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 เครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับบ่งชี้จระเข้สยาม (จระเข้น้ำเค็ม และลูกผสม) และการทำฐานข้อมูล DNA profile ของจระเข้ที่เพาะเลี้ยงในฟาร์ม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2017 คุณสมบัติทางชีวภาพของเมือกไส้เดือนดินชนิด Perionyx excavatus และ Eudrilus eugeniae เพื่อการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
2017 การศึกษาสารประกอบเพื่อต้านโปรตีนนิวคลีโอแคปซิสของไวรัส PEDV ในสุกร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2017 ทรัพยากรพันธุกรรมของกระบือในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การจำแนกเพศในปรง Cycas siamensis Miq โดยใช้เครื่องหมาย ISSR และความแตกต่างของจำนวนชุดซ้ำของ rDNA โดยเทคนิค semiquantitative PCR. หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2017 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชสกุล Morinda บางชนิดในประเทศไทยโดยเทคนิค methylation sensitive amplification polymorphism (MSAP) และ start codon targeted polymorphism (SCoT) เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 5 2 1 0
2017 การศึกษากระบวนการออโทฟาจีในแตงกวา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการของชุดทดสอบโรคภูมิแพ้จากเรณู สปอร์เชื้อรา ขนสัตว์ และแมลง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 2 0 0
2017 การถอดรหัสกลไกเชิงโมเลกุลรวมถึงบทบาทของการส่งสัญญาณด้วยอนุมูลอิสระในกระบวนการปรับตัวต่อความร้อนในสาหร่ายต้นแบบ Chlamydomonas reinhardtii หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การวิเคราะห์หน้าที่ของโปรตีนแฟมิลี่ DUF642 บนผนังเซลล์ต่อการเจริญและพัฒนาของพืช หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การเร่งการเกิดดอกของมะลิซ้อนด้วยแสงแอลอีดีที่ความยาวคลื่นเฉพาะ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การศึกษาการตอบสนองระดับโมเลกุลของต้นอ่อนถั่วเขียวต่อความเครียดจากสภาวะน้ำท่วมขัง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การตรวจสอบดีเอ็นเอพริกด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ(ชุดที่สอง) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การตรวจสอบดีเอ็นเอพริกด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ(ชุดที่สาม) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การปรับปรุงพันธุ์ Streptomyces mobaraensis เพื่อเพิ่มการผลิตเอนไซม์ transglutaminase หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การส่งเสริมการผลิตผงนาโนถั่งเช่าและสารคอร์ไดซิปินจากถั่งเช่าสีทองเพื่อการประยุกต์ใช้ทางเภสัชกรรม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 1 0
2017 การแสดงออกของยีนทั้งหมด และเครือข่ายเมแทบอลิซึมระดับจีโนมของถั่งเช่าสีทองภายใต้สภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2017 การพัฒนาพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ต้านทานโรคไหม้ด้วยยีนต้านทานจาก Pi9 ทั้ง 4 รูปแบบ คือ Pi2, Pi9, Piz และ Piz-t และศึกษากลไกการสร้างความต้านทานที่มียีนต้านทาน Pik หรือ Pi9 ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2017 มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์และพลวัตทางวัฒนธรรมบนพื้นที่สูงในอำเภอปงมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0