โครงการวิจัยภาควิชาพันธุศาสตร์ ปี 2008

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

45

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

4

Award

รางวัล ปี 2008

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 25 Project 7 8 0 0
2008 การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มคุณภาพโปรตีน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2008 การปรับปรุงคุณภาพโปรตีนของข้าวโพดข้าวเหนียวโดยใช้เทคนิคการกลายพันธุ์ร่วมกับการใช้โมเลกุลเครื่องหมายในการคัดเลือก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2008 การคัดเลือกสบู่ดำ (Jatropha curcas L.) พันธุ์ดีโดยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยวิธีฉายรังสีแกมมาร่วมกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 การปรับปรุงพันธุ์หญ้าแพงโกล่าโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การประเมินเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การยับยั้งการเพิ่มจำนวนไวรัสนิวคลีโอโพลีฮีโดร (NPV) ของไหม โดยใช้ double-strand RNA interference หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการและการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายของปูวงศ์ Portunidae หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 การวิเคราะห์การทำงานของยีนที่ใช้ในการสังเคราะห์สารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชันโดย RNA interference หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การแสดงออก และการศึกษาสมบัติของรีคอมบิแนนท์ไฟโบรอิเนสจากน้ำย่อยอาหารของหนอนไหม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การโคลน การศึกษาลักษณะเฉพาะ และการแสดงออกของยีน XYL1 จากเมทิลโลโทรฟิกยีสต์ทนอุณหภูมิสูงที่แยกได้ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2008 การค้นหาและโคลนยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างดอกในสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การถอดรหัสพันธุกรรมของจีโนมไมโทคอนเดรีย ของจระเข้ไทย (Crocodylus siamensis) และการเปรียบเทียบจีโนมในนิวเคลียสของจระเข้ไทยกับจระเข้น้ำเค็ม (Crocodylus porosus) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การโคลนและศึกษาคุณลักษณะของยีนที่เกี่ยวข้องกับกลิ่นของดอกแก้ว มะกรูด และกล้วยไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลของลักษณะต้านทานต่อโรคราเขม่าดำในหญ้ากินนี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การถ่ายยีนสร้างโปรตีนหุ้มอนุภาคไวรัสใบด่างเข้ากล้วยไม้สกุลหวายเพื่อสร้างความต้านทานโรคโดย RNAi Technology หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การวิเคราะห์หาโปรตีนที่มีความสำคัญต่อการแสดงออกของยีนในสาหร่ายเซลล์เดียว Chlamydomonas reinhardtii ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การถ่ายฝากยีนต้านทานยาปราบศัตรูพืช ไกลโฟเซส เข้าสู่ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสด้วยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกในแหล่งดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอของโคลนพันธุ์ยูคาลิปตัสโดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสให้ทนต่อความเค็มด้วยการถ่ายยีน APX เข้าสู่ต้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญและการเติบโตของบัวหลวงในนาบัวเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลประเภท Codominant markers สำหรับยีนจำเพาะในบัวหลวงเพื่อการระบุความจำเพาะของพันธุ์ ตรวจสอบลูกผสม และวิเคราะห์คุณลักษณะยีน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2008 การสะสมมวลสารและโลหะหนักบางชนิดของบัวหลวงที่ปลูกในน้ำทิ้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202220192012 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 18 Project 13 24 0 0
2008 การศึกษาความสัมพันธ์ การอพยพ และการตั้งถิ่นฐานของชุมชน โดยการตรวจสอบและวิเคราะห์ลำดับเบสของดีเอ็นเอในไมโทคอนเดรียจากโครงกระดูกโบราณ ในสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว จ.ลพบุรี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2008 การศีกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนแบคเทอริโอซิน จากเชื้อ Lactobacillus salivarius : ความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้เป็นยาต้านจุลินทรีย์และในการถนอมอาหารโดยวิธีทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2008 การตรวจสอบความเป็นลูกผสมและการตรวจสอบปลอมปนของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวโดยใช้เครื่องหมายดีเอนเอ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 เทคโนโลยีการจัดการไม้กฤษณาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2008 การตรวจสอบพันธุ์กฤษณาด้วยเทคนิคดีเอ็นเอ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 พัฒนาการด้านการสืบพันธุ์ของไม้กฤษณา (Aquilaria crassna Pierre ex. Lec.) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การศึกษาคุณลักษณะของน้ำมันกฤษณา เพื่อกำหนดชั้นคุณภาพเพื่อการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การคัดแยกและจำแนกชนิดของ endophytic/rhizospheric actinomycetes ที่ผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2008 การศึกษาการกระจายตัวของ LTR-retrotransposon บนโครโมโซม 10 ของข้าวปลูก Oryza sativa spp indica cv.93-11, สุพรรณบุรี1 เพื่อ เปรียบเทียบกับข้าวป่าด้วยวิธี Fluorescence in situ hybridization (FISH) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อบ่งชี้การเจริญของ Eucalypytus camaldulensis Dehnh. หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 การศึกษาหา Candidate genes ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างมุกและการกำหนดเพศของหอยมุกน้ำจืด และการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลจำเพาะกับเพศและพันธุ์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การโคลนยีนและตรวจสอบการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์สารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชัน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2008 การค้นหาความรู้ไวรัสไข้หวัดนกด้วยแบบจำลองภาษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 ลักษณะทางกายภาพบางประการและความหลากหลายทางชีวภาพของประชากรปลาเนื้ออ่อนและปลาหนังบางชนิดของพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การศึกษาปฏิกิริยาการตอบสนองของข้าวที่มียีนต้านทาน Pi2/Pi9 ต่อเชื้อราใบไหม้สายพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 ระบบวิเคราะห์สืบค้นและประมวลผลประสิทธิภาพสูงสำหรับข้อมูลชีวสารสนเทศด้านโครงสร้างและฟังก์ชันของโปรตีนเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารและยา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 17 0 0
2008 การวิเคราะห์รูปแบบการเติมหมู่เมธิลให้กับดีเอ็นเอต่อลักษณะเพศของปรงสกุล Cycas ในประเทศไทยโดยเทคนิค Methylation-Sensitive Amplification Polymorphism (MSAP) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลจำเพาะกับเพศ ของปรง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของชุมชนในการจัดการความหลากหลายของพืชน้ำพื้นบ้านในพื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 2 2 0 0
2008 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อการจัดจำแนกปลาปักเป้าในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2008 การคัดเลือกแอคติโนมัยสีทกลุ่มปฏิปักษ์ต่อจุลินทรีย์ก่อโรคในข้าว ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0