โครงการวิจัยภาควิชาพันธุศาสตร์ ปี 2007

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

30

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

1

Award

รางวัล ปี 2007

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 2 5 0 0
2007 การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2007 การตรวจสอบความเป็นลูกผสมและการตรวจสอบปลอมปนของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวโดยใช้เครื่องหมายดีเอนเอ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มคุณภาพโปรตีน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 การปรับปรุงคุณภาพโปรตีนของข้าวโพดข้าวเหนียวโดยใช้เทคนิคการกลายพันธุ์ร่วมกับการใช้โมเลกุลเครื่องหมายในการคัดเลือก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่เกษตรกรในเขตอีสานตอนบน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การศึกษาเรณูและโครโมโซมของบัวในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การคัดแยกและจำแนกชนิดของ endophytic/rhizospheric actinomycetes ที่ผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การศึกษาการกระจายตัวของ LTR-retrotransposon บนโครโมโซม 10 ของข้าวปลูก Oryza sativa spp indica cv.93-11, สุพรรณบุรี1 เพื่อ เปรียบเทียบกับข้าวป่าด้วยวิธี Fluorescence in situ hybridization (FISH) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อบ่งชี้การเจริญของ Eucalypytus camaldulensis Dehnh. หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การศึกษาหา Candidate genes ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างมุกและการกำหนดเพศของหอยมุกน้ำจืด และการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลจำเพาะกับเพศและพันธุ์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2007 การปรับปรุงพันธุ์หญ้าแพงโกล่าโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การโคลนยีนและตรวจสอบการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์สารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชัน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การค้นหาความรู้ไวรัสไข้หวัดนกด้วยแบบจำลองภาษา ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2007 ลักษณะทางกายภาพบางประการและความหลากหลายทางชีวภาพของประชากรปลาเนื้ออ่อนและปลาหนังบางชนิดของพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year:

<< 202220192012 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 5 10 0 0
2007 การถ่ายยีนโปรตีนหุ้มอนุภาคไวรัสใบด่างเข้ากล้วยไม้สกุลหวายเพื่อสร้างความต้านทานโรค หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การส่งเสริมและพัฒนาไหมและผลิตภัณฑ์ ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2007 การสร้างไหมดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อการต้านทานโรค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2007 การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์เพื่อตรวจสอบพันธุ์กล้วยไม้สกุลแวนด้าและลูกผสม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2007 การคัดแยกแอคติโนมัยสีทที่อาศัยในบริเวณไรโซสเฟียและในรากพืชตระกูลถั่วและความสามารถในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
2007 การทำให้เกิดการกลายของยีน methylase และ oxygenase/hydroxylase ในกลุ่มยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ oxytetracycline จาก Streptomyces rimosus เพื่อเป็นแนวทางสร้างโครงสร้างใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสให้ทนต่อความเค็มด้วยการถ่ายยีน HAL จากยีสต์เข้าสู่ต้น หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 ศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากหม่อน ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การปรับปรุงสูตรอาหารเทียมเพื่อเลี้ยงหนอนไหม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกุ้งฝอยน้ำจืด (Macrobrachium lanchesteri De Man) หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
2007 องค์ประกอบทางชีวเคมีตลอดวงจรการลอกคราบของปูทะเล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 ปัจจัยในการเลือกสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2007 การทำนายตำแหน่งการกลายพันธุ์หนึ่งลำดับเบสโดยใช้วิธีวิเคราะห์ส่วนย่อยของโปรตีน แบบอัจฉริยะ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 3 8 0 0
2007 การค้นหาหน้าที่ยีนทั้งจีโนมข้าว: การก่อการกลายพันธุ์ทั้งจีโนม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 6 0 0
2007 Expression of novel actinobacteria TypeIII polyketide synthase (PKS) gene: towards new natural product discovery หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 2 0 0
2007 การสร้างสายพันธุ์กลายโดยการจัดการยีนที่เกี่ยวข้องกับ Shikimate pathway ใน Streptomyces หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0