การส่งเสริมและพัฒนาไหมและผลิตภัณฑ์

Sub Project

Publish Year International Conference 1
2010 inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวนิภาพร เงินยวง, exDr. Isao Kobayashi, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, exDr. Toshiki Tamura, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, "Cloning and expression analysis of alpha–amylase gene in the silkworm, Bombyx mori.", “International Silkworm Genome Symposium and Annotation Workshop” and International Symposium New Silk Road: Silkworm Genome to Sustainable Agriculture., 9 - 10 พฤศจิกายน 2010, Tsukuba ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 2
2008 exวรรณษาทิพย์ นิสภา, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, inดร.ทิพย์มนต์ ภัทราคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "ปริมาณไซยาไนด์ตกค้างในไหมอีรี่", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1, 22 - 23 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางอุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิรินภา ช่วงโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, inดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "การลอกกาวเส้นไหมสาวมือด้วยเอนไซม์โปรติเอส", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1, 22 - 23 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย