ลักษณะทางกายภาพบางประการและความหลากหลายทางชีวภาพของประชากรปลาเนื้ออ่อนและปลาหนังบางชนิดของพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร

Sub Project

Publish Year International Conference 1
2008 inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการแพร่กระจายของประชาคมปลาและพลวัตประชากรปลากลุ่มปลาหนัง (Catfish) ในพื้นที่หนองหาร และลำน้ำก่ำ จังหวัดสกลนคร", International Symposium “Sustaining Fish Diversity, Fisheries and Aquaculture in Mekong Basin. , 3 - 5 กันยายน 2008, อุบลราชธานี ประเทศไทย