การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสให้ทนต่อความเค็มด้วยการถ่ายยีน HAL จากยีสต์เข้าสู่ต้น