โครงการวิจัยภาควิชาพันธุศาสตร์ ปี 2023

30

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

31

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 21 Project 15 10 0 0
2023 การเพิ่มขีดความสามารถการปรับปรุงพันธุ์กลุ่มปลาดุก (ปลาดุกอุย ปลาดุกยักษ์ และลูกผสมบิ๊กอุย) เพื่อยกระดับผลผลิตและนวัตกรรมอุตสาหกรรมสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน (ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง เริ่มปี 2566) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 1 0 0
2023 การวิเคราะห์พันธุกรรมประชากรปลาทูในอ่าวไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดประมงอย่างยั่งยืน (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2566) หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 โครงการพัฒนาความสามารถพิเศษของนักวิจัยหลังปริญญาโทด้านมัลติโอมิกส์และชีวสารสนเทศ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การพัฒนาเพื่อนำไปสู่เนื้อทดแทนสัตว์ที่เป็นอาหารเฉพาะพื้นที่ที่มีมูลค่าสูงด้วยการเกษตรกรรมระดับเซลล์: กรณีศึกษาเนื้อปลาพลวงชมพู หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การแก้ไขจีโนมในพืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจรเพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตสารแอนโดรกราโฟไลด์ (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 โครงการการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงในระดับหลังปริญญาเอก หลังปริญญาโท ด้านการเกษตรและอาหาร เพื่อยกระดับขีดความสามารถการบูรณาการจัดการทรัพยากรไก่พื้นเมืองและไก่ประจำถิ่นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อขับเคลื่อนสู่กลุ่มอุตสาหกรรม S-curve หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การค้นหาและแยกแยะกลไกการควบคุมการทำงานของยีนก่อโรคในเชื้อราโรคไหม้ และการพัฒนาชุดตรวจสอบยีนก่อโรคด้วยเทคนิค ssDNA aptamer และ CRISPR-Cas13a หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การค้นหาหลักฐานดีเอ็นเอจากกระดูกวัวโบราณที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงชนิดของวัวเลี้ยง จากวัวทัวรีนมาเป็นวัวซีบู ที่ขุดพบในแหล่งโบราณคดีต่างๆในประเทศไทย ในสมัยทรารวดีจนถึงสมัยอยุธยา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การค้นหายีนผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากข้อมูลลำดับเบสทั้งจีโนมของจุลินทรีย์กลุ่มดิกทีโอสตีลิด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 แฟกเตอร์และกลไกสำคัญในการฟื้นคืนสภาพของสาหร่ายจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโดยการศึกษาความแตกต่างตามธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางพันธุกรรมและประสิทธิภาพการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การพัฒนาฐานข้อมูลพันธุกรรมและนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจีโนม เพื่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2023 การเพิ่มชีวมวลและปริมาณโปรตีนในแหนเป็ดโดยใช้เทคโนโลยีพลาสมาเย็น ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การวิเคราะห์โปรตีโอมิกส์เชิงเปรียบเทียบระหว่างหนอนไหมพันธุ์สร้างเส้นไหมยาวกับพันธุ์สร้างเส้นไหมสั้นในประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 ประสิทธิภาพสารสกัดสมุนไพรไทยต่อเชื้อแบคทีเรียก่อสิวชนิดปกติและดื้อยา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 ระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 14 3 0 0
2023 หน่วยวิจัยเฉพาะทางจีโนมิกส์และทรัพยากรชีวภาพของสัตว์ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การศึกษาและประเมิน พื้นที่ ประชากร และการเฝ้าระวังการส่งผ่านโรคในสัตว์ป่า (ช้าง กระทิง และวัวแดง) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี เพื่อการจัดการและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2023 การจัดการสัตว์ป่าอย่างแม่นยำเพื่อกุยบุรีโมเดล: การบูรณาการวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และส่งเสริมเศรษฐกิจบีซีจี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การศึกษาประชากรช้าง กระทิง และวัวแดงป่า ในพื้นที่อุทยานกุยบุรี ด้วยเทคโนโลยีจีโนมเพื่อการบริหารจัดการสัตว์ป่าในพื้นที่อย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2023 การศึกษาการใช้พื้นที่ และโรคติดเชื้อที่สำคัญในกระทิง เพื่อเฝ้าระวังการส่งผ่านโรคระหว่างกระทิงและสัตว์ปศุสัตว์ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี เพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202220192012 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 2 3 0 0
2023 การพัฒนาฟาร์มเลี้ยงแมลงเพื่อเป็นอาหารสำรองของโลก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การใช้เทคโนโลยีมัลติโอมิกส์สำหรับวิจัยความต้านทานต่อเชื้อไวรัสใบด่างในมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเห็บ Haemaphysalis ที่เก็บได้จากโคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2023 การค้นหาสารออกฤทธิ์ใหม่ในพืชสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ และการศึกษากลไกการทำงานของเซลล์ด้วยการวิเคราะห์ทรานสคริปโตม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การวางแผนจัดการประชากรปลากัดป่าภาคตะวันออกอย่างแม่นยำ ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีดีเอ็นเอและภูมิศาสตร์สารสนเทศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2023 ความหลากหลายทางชีวภาพในนาข้าวเพื่อการเกษตรยั่งยืนในจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 ราเอนโดไฟต์ในข้าวกับการประยุกต์ใช้ควบคุมโรคใบไหม้ และการศึกษาข้อมูลเชิงลึกด้วยโปรตีโอมิกส์เพื่อป้องกันโรค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การคาดการณ์ถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของเห็ดป่ากินได้เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนในประเทศไทยภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การคาดการณ์ถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซากินได้สกุลเห็ดทรัฟเฟิล (Tuber) และสกุลเห็ดเผาะ (Astraeus) ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2023 การคาดการณ์ถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของเห็ดโคน (Termitomyces) ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0