ราเอนโดไฟต์ในข้าวกับการประยุกต์ใช้ควบคุมโรคใบไหม้ และการศึกษาข้อมูลเชิงลึกด้วยโปรตีโอมิกส์เพื่อป้องกันโรค