โครงการวิจัยภาควิชาพันธุศาสตร์ ปี 2022

48

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

33

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 2 6 0 0
2022 การค้นหาหลักฐานดีเอ็นเอจากกระดูกวัวโบราณที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงชนิดของวัวเลี้ยง จากวัวทัวรีนมาเป็นวัวซีบู ที่ขุดพบในแหล่งโบราณคดีต่างๆ ในประเทศไทย ในสมัยทวารวดีจนถึงสมัยอยุธยา (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2565) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การค้นหายีนผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากข้อมูลลำดับเบสทั้งจีโนมของจุลินทรีย์กลุ่มดิกทีโอสตีลิด (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2565) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 แฟกเตอร์และกลไกสำคัญในการฟื้นคืนสภาพของสาหร่ายจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโดยการศึกษาความแตกต่างตามธรรมชาติ (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2565) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การเปรียบเทียบจีโนมของปลาดุกแอฟริกา (Clarias gariepinus) และปลาดุกอุย (C. macrocephalus) เพื่อระบุตำแหน่งของยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางเศรษฐกิจและการปรับปรุงพันธุ์ (ทุนอัฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ปี 2565) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 1 0 0
2022 การจัดการแหล่งพ่อพันธุ์กุ้งก้ามกรามในโรงเพาะฟักระดับอุตสาหกรรม โดยอาศัยข้อมูลวงรอบการเปลี่ยนวรรณะ และลายพิมพ์ดีเอ็นเอไมโครแซทเทลไลท์ ปีที่ 2 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 Exploring the unknowns: Domain of Unknown Function (DUF) families in plant cell walls หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การค้นหาและแยกแยะกลไกการควบคุมการทำงานของยีนก่อโรคในเชื้อราโรคไหม้ และการพัฒนาชุดตรวจสอบยีนก่อโรคด้วยเทคนิค ssDNA aptamer และ CRISPR-Cas13a หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การค้นหาหลักฐานดีเอ็นเอจากกระดูกวัวโบราณที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงชนิดของวัวเลี้ยง จากวัวทัวรีนมาเป็นวัวซีบู ที่ขุดพบในแหล่งโบราณคดีต่างๆในประเทศไทย ในสมัยทรารวดีจนถึงสมัยอยุธยา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การค้นหายีนผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากข้อมูลลำดับเบสทั้งจีโนมของจุลินทรีย์กลุ่มดิกทีโอสตีลิด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 แฟกเตอร์และกลไกสำคัญในการฟื้นคืนสภาพของสาหร่ายจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโดยการศึกษาความแตกต่างตามธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การใช้เทคโนโลยีมัลติโอมิกส์สำหรับวิจัยความต้านทานต่อเชื้อไวรัสใบด่างในมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การศึกษากลไกการป้องกันตนเองของมันสำปะหลังที่ถูกกระตุ้นด้วยเชื้อไวรัส Sri Lankan Cassava Mosaic Virus ด้วยเทคโนโลยี RNAseq ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางพันธุกรรมและประสิทธิภาพการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 5 0 0
2022 การพัฒนาฐานข้อมูลพันธุกรรมและนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจีโนม เพื่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202220192012 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2022 การปรับปรุงพันธุ์ การปลูก และการใช้ประโยชน์กัญชา และการพัฒนาเทคโนโลยีฐานการผลิตและสกัดสารกัญชา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 18 Project 3 1 0 0
2022 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม และโครงสร้างประชากรของกวางผาเพื่อวางแผนการปล่อยจากสถานีเพาะเลี้ยงสู่แหล่งธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 2 0 0 0
2022 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่แปลงไม้โกงกางเทียมด้วย eDNA หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การเพิ่มขีดความสามารถการประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมประชากรกระจงควาย (Tragulus napu) ใสสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าในประเทศไทย เพื่อการขยายพันธุ์และลดสภาวะเลือดชิดอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 1 0 0
2022 การพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เชื่อมโยงกับคุณค่าทางโภชนาการที่ได้จากจิ้งหรีดในฟาร์มเลี้ยง ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การประยุกต์เทคนิคคริสเปอร์แคสในการสร้างอ้อยพันธุ์ทนดินเค็ม (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 ระบบแพลตฟอร์มสนับสนุนการปลูกมันสำปะหลังแบบองค์รวมเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การศึกษาสารที่มีคุณสมบัติต้านการอยู่รอดของเชื้อพลาสโมเดียมในยุงก้นปล่องเพื่อหยุดการระบาดของมาลาเรีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 'ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์กัญชงเพื่อสุขภาพและพัฒนาคุณภาพเส้นใยและสารสำคัญ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การจำแนกสายพันธุ์กัญชงด้วยข้อมูลพันธุกรรมและการประเมินปริมาณน้ำมัน Canabidiol (CBD) เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในอนาคต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาชีวภัณฑ์สำหรับควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์ (Development of biologics for prevention and control of animal diseases) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาวัคซีน ระบบนำส่งวัคซีน และโปรไบโอติคส์ เพื่อควบคุมโรคในสัตว์น้ำ (Development of delivery system and probiotics for the control of aquatic animals) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 นวัตกรรมการใช้ประโยชน์แหนเป็ดและจุลินทรีย์ร่วมอาศัยเพื่อบำบัดน้ำเสียและพัฒนาเป็นพลาสติกชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 ไมโครไบโอมของแหนเป็ดสำหรับกำจัดน้ำเสียและการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีโอมิกส์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาแหล่งกำเนิดแสงควอนตัมและชีวอนุภาคจุดคาร์บอนเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและการสังเคราะห์แสงของข้าวหอมมะลิไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพข้าวหอมมะลิด้วยวัสดุควอนตัม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 นวัตกรรมการควบคุม และป้องกันโรคลิชมาเนียซิสชนิดครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การศึกษาจีโนม ทรานสคคริปโทมและโปรตีโอมของลิชมาเนีย ไซอาเมนซิสต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0