การค้นหายีนผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากข้อมูลลำดับเบสทั้งจีโนมของจุลินทรีย์กลุ่มดิกทีโอสตีลิด (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2565)