การเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพข้าวหอมมะลิด้วยวัสดุควอนตัม