โครงการวิจัยภาควิชาพันธุศาสตร์ ปี 2009

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

43

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

2

Award

รางวัล ปี 2009

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 4 2 0 0
2009 การยับยั้งการเพิ่มจำนวนไวรัสนิวคลีโอโพลีฮีโดร (NPV) ของไหม โดยใช้ double-strand RNA interference หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การวิเคราะห์การทำงานของยีนที่ใช้ในการสังเคราะห์สารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชันโดย RNA interference หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การโคลนและศึกษาคุณลักษณะของยีนที่เกี่ยวข้องกับกลิ่นของดอกแก้ว มะกรูด และกล้วยไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2009 โครงการรักษาและปรับปรุงฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศของบัวหลวงในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญและการเติบโตของบัวหลวงในนาบัวเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลประเภท Codominant markers สำหรับยีนจำเพาะในบัวหลวงเพื่อการระบุความจำเพาะของพันธุ์ ตรวจสอบลูกผสม และวิเคราะห์คุณลักษณะยีน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การสะสมมวลสารและโลหะหนักบางชนิดของบัวหลวงที่ปลูกในน้ำทิ้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การพัฒนาชุดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมเอ็กซ์และโครโมโซมวายในมนุษย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การศึกษาพันธุศาสตร์ประชากรของยุงพาหะนำโรคมาลาเรียในประเทศไทยจากลำดับเบสนิวเคลียสดีเอ็นเอ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความแตกต่างทางพันธุกรรมของพ่อแม่ที่มีต่อ DNA methylationในระดับจีโนมของข้าวลูกผสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2009 ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่นาอินทรีย์และผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวนา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การพัฒนาไพรเมอร์เครื่องหมายเพื่อการจำแนกชนิดของมดในสกุลฟิโดเล(Pheidole) ในป่าสะแกราช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2009 ผลของสารอัลลิโลเคมึจากเสม็ดต่อการเจริญเติบโตของวัชพืชในแปลง ข้าวโพด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202220192012 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 22 Project 16 19 0 0
2009 การศีกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนแบคเทอริโอซิน จากเชื้อ Lactobacillus salivarius : ความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้เป็นยาต้านจุลินทรีย์และในการถนอมอาหารโดยวิธีทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 การศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับการออกดอกในกล้วยไม้ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 การวิเคราะห์การแสดงออกของ microRNA172และยีนเป้าในช่วงชักนำการออกดอกของข้าว (Oryza sativa L.) ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2009 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของปูที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ 2 ชนิด (ปูม้า : portusnus pelagicus และ ปูดำ : Scylla aiviacea) จากชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศๆไทย หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 1 1 0 0
2009 การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มคุณภาพโปรตีน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2009 การปรับปรุงคุณภาพโปรตีนของข้าวโพดข้าวเหนียวโดยใช้เทคนิคการกลายพันธุ์ร่วมกับการใช้โมเลกุลเครื่องหมายในการคัดเลือก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2009 การปรับปรุงพันธุ์หญ้าแพงโกล่าโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การประเมินเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2009 ความหลากหลายทางชีวภาพและสารต้านจุลินทรีย์ของแอคติโนมัยสีทจากถ้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
2009 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการและการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายของปูวงศ์ Portunidae หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การแสดงออก และการศึกษาสมบัติของรีคอมบิแนนท์ไฟโบรอิเนสจากน้ำย่อยอาหารของหนอนไหม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การโคลน การศึกษาลักษณะเฉพาะ และการแสดงออกของยีน XYL1 จากเมทิลโลโทรฟิกยีสต์ทนอุณหภูมิสูงที่แยกได้ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2009 การค้นหาและโคลนยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างดอกในสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
2009 การถอดรหัสพันธุกรรมของจีโนมไมโทคอนเดรีย ของจระเข้ไทย (Crocodylus siamensis) และการเปรียบเทียบจีโนมในนิวเคลียสของจระเข้ไทยกับจระเข้น้ำเค็ม (Crocodylus porosus) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลของลักษณะต้านทานต่อโรคราเขม่าดำในหญ้ากินนี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การถ่ายยีนสร้างโปรตีนหุ้มอนุภาคไวรัสใบด่างเข้ากล้วยไม้สกุลหวายเพื่อสร้างความต้านทานโรคโดย RNAi Technology หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2009 การวิเคราะห์หาโปรตีนที่มีความสำคัญต่อการแสดงออกของยีนในสาหร่ายเซลล์เดียว Chlamydomonas reinhardtii ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2009 การถ่ายฝากยีนต้านทานยาปราบศัตรูพืช ไกลโฟเซส เข้าสู่ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอของโคลนพันธุ์ยูคาลิปตัสโดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสให้ทนต่อความเค็มด้วยการถ่ายยีน APX เข้าสู่ต้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การตรวจค้นจีโนมข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทยเพื่อหายีนต้านทานโรคเชื้อราใบไหม้ในข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 5 8 0 0
2009 การคัดแยกแอคติโนมัยสีทจากรากและดินรอบรากต้นยางพาราเพื่อยับยั้ง Corynespora cassiicola และ Phytophthora botryosa ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2009 พันธุศาสตร์ประชากรระดับโมเลกุลของยุงพาหนะนำโรคมาลาเรียในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2009 ชีววิทยา นิเวศวิทยาและความสำคัญทางด้านระบาดวิทยาของยุงและแมลงวันคอกสัตว์ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2009 โครงการวิจัยเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 3 0 0
2009 โครงการย่อยที่ 2 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมดัชนีน้ำตาลต่ำ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของผักคาวตองในพื้นที่ 5 จังหวัด ภาคเหนือของประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2009 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของถั่วลิสงนาโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0