โครงการวิจัยภาควิชาพันธุศาสตร์ ปี 2020

43

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

26

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< 202220192012 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 22 Project 26 4 0 0
2020 การระบุชนิดของนกแอ่นกินรัง (Aerodramus fuciphagus) และเป็ด (Anas platyrhynchos) ด้วยเทคนิคพีซีอาร์ หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2020 การประยุกต์เทคนิคคริสเปอร์แคสในการสร้างอ้อยพันธุ์ทนดินเค็ม ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชหัวสกุลกลอย (Dioscorea sp.) เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การค้นพบยาชนิดใหม่โดยการคัดเลือกวิธีกายภาพเคมีและการวิเคราะห์จีโนมของกลุ่มยีนวิถีชีวสังเคราะห์และยีนควบคุมการผลิตยาในแอคติโนมัยสีท (ปีที่ 3) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0
2020 การศึกษาประชากรไก่ป่าและไก่พื้นเมืองโดยเทคโนโลยีจีโนมิกส์เพื่อหาอัตลักษณ์ทางพันธุกรรมของไก่แห่งสยามประเทศสู่การอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์เชิงพาณิชย์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 7 2 0 0
2020 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธ์ุเห็ดฟางในประเทศไทย โดยใช้เทคนิค Genome Shuffling ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของกวางผา (Naemorhedus griseus) ในประเทศไทย เพื่อวางแผนอนุรักษ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 5 1 0 0
2020 การศึกษาสารที่มีคุณสมบัติต้านการอยู่รอดของเชื้อพลาสโมเดียมในยุงก้นปล่องเพื่อหยุดการระบาดของมาลาเรีย (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2563) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 3 0 0 0
2020 การใช้เทคโนโลยีคริสเปอร์ในการสร้างสายพันธุ์อ้อยทนแล้ง ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 Exploring the unknowns: Domain of Unknown Function (DUF) families in plant cell walls (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2563) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0
2020 การจัดการแหล่งพ่อพันธุ์กุ้งก้ามกรามในโรงเพาะฝักระดับอุตสาหกรรม โดยอาศัยข้อมูลวงรอบการเปลี่ยนวรรณะ และลายพิมพ์ดีเอ็นเอไมโครแซทเทลไลท์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การศึกษาลักษณะหน้าที่ของยีนที่ต้านทานต่อโรคไหม้ซึ่งเกิดจากรา Magnaporthe oryzae และโรคขอบใบแห้งซึ่งเกิดจากแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae โดยทำการศึกษา Genome-wide association study (GWAS) และใช้เครื่องมือทางพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0
2020 การวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ทางพันธุกรรมปลากัดพื้นเมืองอย่างยั่งยืนการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 7 0 0 0
2020 การสำรวจเชิงนิเวศวิทยาและการพัฒนาทางสัณฐานวิทยาของปลากัดป่าและปลากัดสวยงามในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาลายพิมพ์ดีเอ็นเอและวิธีการพิสูจน์เอกลักษณ์ของปลากัดป่าและปลากัดสวยงามในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำชาติและเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การโคลนนิ่งปลากัดเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำประจำชาติอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การค้นหากลไกที่ทำให้ถั่วเขียวทนต่อสภาวะน้ำท่วมขังและสนิปส์จากข้อมูลทรานสคริปโตมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์แนวอณูวิธี หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโคทางการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 โครงการวิจัยแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปีที่เจ็ด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 ความหลากชนิด ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการนำเห็ดป่ามาใช้ประโยชน์ เพือสร้างความมั่นคงทางอาหาร และอนุรักษ์ทรัพยากรทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2020 การสำรวจชนิดและการกระจายของหิ่งห้อยในประเทศไทย โดยนักวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง (Citizen scientist) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 สัณฐานวิทยา การกระจายพันธุ์ และนิเวศวิทยาของพะวา (Garcinia celebica L.) ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0