โครงการวิจัยภาควิชาพันธุศาสตร์ ปี 2004

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2004

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2004

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2004

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2004

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2004

0

Award

รางวัล ปี 2004

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202220192012 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 3 0 0
2004 การตรวจสอบพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวายโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2004 การจำแนกพันธุกรรมระหว่างปลาบึก (Pangasianodon gigas , Chevey) จากบ่อเลี้ยง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2004 การจำแนกชนิดของปูทะเลในสกุล Scylla ด้วยการวิเคราะห์ลำดับดีเอ็นเอ เพื่อการเพาะเลี้ยงและการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2004 การวิเคราะห์ความหสากหลายทางพันธุกรรมโดยใช้ลำดับเบส ITS เพื่อหาคุณสมบัติของเส้นใยและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของปอสาไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0