โครงการวิจัยภาควิชาพันธุศาสตร์ ปี 2003

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2003

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2003

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2003

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2003

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2003

0

Award

รางวัล ปี 2003

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202220192012 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 1 0 0 0
2003 การควบคุมกระบวนการสังเคราะห์ฟลาโวนอยด์ในกลีบดอกกล้วยไม้ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2003 การจำแนกชนิดของ Bacillus thuringiensis และศึกษาลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน cry ที่มีผลกระทบต่อ Spodoptera exigua ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2003 การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อบ่งชี้ยูคาลิปตัสที่ทนต่อสภาพดินที่มีแคลเซียมเพื่ออุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2003 โครงการส่งเสริมสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไหม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0