โครงการส่งเสริมสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไหม