การคาดการณ์ถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซากินได้สกุลเห็ดทรัฟเฟิล (Tuber) และสกุลเห็ดเผาะ (Astraeus) ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ