การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี

Sub Project

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, exthamrongsilpa Pothisoong, exBoonmee Siri, exSurapol Chowchong, exSangkhae Nawanich, "ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ที่มีต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของข้าวโพดลูกผสมเดี่ยว อินทรี 2", The 1st International Conference on Corn and Sorghum Research and the 34th National Corn and Sorghum Research Conference, 8 กันยายน - 10 เมษายน 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2008 inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "ผลของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดหวาน", การประชุมวิชาการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 พฤษภาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, exนาย สุพจน์ กาเซ็ม, exรศ.ดร. สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, exนายสุรพล เช้าฉ้อง, exนายสุขุม โชติข่วงมณีรัตน์, exนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, exนางสาวแสงแข น้าวานิช, "ผลของการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่มีต่อความงอกในสภาพไร่", การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 33, 22 - 24 สิงหาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย