การแพร่กระจายของไวรัสเดงกี่ที่พบในยุงลายในบริเวณทีมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย

Publish Year International Journal 4
2020 exVitara Punpapong, exฑิฆัมพร สิทธิวิชาภิญโญ, inดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณรดา สุราช, รองศาสตราจารย์, "Phylogenetic and recombinant analyses of complete coding sequences of DENV-1 from field-caught mosquitoes in Thailand", Virus Research, ปีที่ 286, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า 198041-1
2018 exSittivicharpinyo, T., inดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณรดา สุราช, รองศาสตราจารย์, "Phylogenetic analyses of DENV-3 isolated from field-caught mosquitoes in Thailand", Virus Research, ปีที่ 244, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 27-35
2018 exSittivicharpinyo, T., inดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณรดา สุราช, รองศาสตราจารย์, "Efficiency comparison of four high-fidelity DNA polymerases for dengue virus detection and genotype identification in field-caught mosquitoes", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2018, หน้า 84-92
2017 exSittivicharpinyo, T , inดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณรดา สุราช, รองศาสตราจารย์, "Complete coding sequence of dengue virus serotype 4 isolated from field-caught mosquitoes in Thailand", MEMORIAS DO INSTITUTO OSWALDO CRUZ, ปีที่ 112, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2017, หน้า 580-582