การเปรียบเทียบจีโนมของเชื้อแบคทีเรีย Pasteurella multocida สายพันธุ์ที่ก่อโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียและโรคปอดบวมในโคและกระบือของประเทศไทยเพื่อการพัฒนาวัคซีนที่ยั่งยืน