การใช้เทคนิคทางพันธุศาสตร์โมเลกุลตรวจสอบยีนตอบสนองต่อการรับสารหนูในข้าวเจ้า และข้าวเหนียว