แนวโน้มผลงานของกิ่งกานท์

Journal

บทความของกิ่งกานท์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในสถานีวิจัยเขาหินซ้อน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

Publish Year International Journal 4
2013 inนายสกล ฉายศรี, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายณรงชัย บุญศรี, "Effects of Chicken Manure and Chemical Fertilizer Management on Yield of Cassava Grown on Map Bon, Coarse-Loamy Variant Soil", Communications in Soil Science and Plant Analysis, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1-4, มกราคม 2013, หน้า 347-355
2013 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, inนายสกล ฉายศรี, exNgamprasitthi, S., inนายธำรงศิลป โพธิสูง, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, inนายณรงชัย บุญศรี, "Effects of Vetiver Grass and Green Manure Management on Properties of Map Bon, Coarse-Loamy Variant Soil", Communications in Soil Science and Plant Analysis, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1-4, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 158-165
2013 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, "The combination effects of Zinc, Magnesium, Sulphur foliar fertilizer management on cassava growth and yieldgrown on Map Bon, coarse-loamy variant Soil", Procedia - Social and Behavioral Sciences, ปีที่ 91, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2013, หน้า 288-293
2012 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, inนายสกล ฉายศรี, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, inนายณรงชัย บุญศรี, "Study on the effects of vetiver grass and green manure management on properties of Map Bon, coarse-loamy variant soil.", Communications in Soil Science and Plant Analysis, ปีที่ 44, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2012, หน้า 1-8
Publish Year National Journal 9
2018 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางวราภรณ์ วงค์พิลา, inนางยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง), inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, "การเคลือบเมล็ดที่มีต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวฟ่าง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษคร , ปีที่ 49, ฉบับที่ 2 , มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 545-548
2016 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง), inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, "ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยไคโตซานและแบคทีเรีย KPS46 ที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตฝักสดของข้าวโพดหวาน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 525-528
2015 inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, exดร.โอภาษ บุญเส็ง, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, "มันสำปะหลังพันธ์ุใหม่ “เกษตรศำสตร์ 75”", AGRICULTURAL SCIENCE JOURNAL, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน 2015, หน้า 817-820
2013 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, exนางสาวกฤษณา ทิวาตรี , inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายณรงชัย บุญศรี, inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, exดร.นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์, "การจัดการธาตุอาหารเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา", แก่นเกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, เมษายน 2013, หน้า 39-48
2013 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายณรงชัย บุญศรี, inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายสกล ฉายศรี, inนางยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง), inนางวราภรณ์ วงค์พิลา, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, "สารอินทรีย์คลุกเมล็ดพันธุ์ต่อความมีชีวิต และความแข็งแรงของต้นอ่อนข้าวโพด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (AGRICULTURAL SCIENCE JOURNAL), ปีที่ 44, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 485-488
2012 inนายสกล ฉายศรี, exดร.โอภาษ บุญเส็ง, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, "มันสำปะหลังผลผลิตสูงพันธุ์ MKULB 08-2-45", วรสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 605-608
2012 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "ผลของปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และการใช้ร่วมกันที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพผลของน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง ที่ปลูกบนดินคล้ายชุดดินมาบบอนที่มีเนื้อร่วนหยาบ", วารสารวิทยาศาสตร์การเกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 289-292
2011 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, "ผลของระยะปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของแก่นตะวันที่ปลูกบนชุดดินปากช่อง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3/1, สิงหาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 91-94
2008 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการจัดการหญ้าแฝก พืชปุ๋ยสด และปุ๋ยเคมีที่มีต่อปริมาณอินทรียวัตถุของดินคล้ายชุดดินมาบบอนที่มีเนื้อร่วนหยาบ", วารสารดินและปุ๋ย, ปีที่ 30, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 267-279

Conference

การนำเสนอบทความของกิ่งกานท์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในสถานีวิจัยเขาหินซ้อน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

Publish Year International Conference 15
2015 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, exSukunya Yampracha, inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, "Site-specific of potassium requirements on cassava production in Thailand", 14th International Symposium on Soil and Plant Analysis "The Year of Soils: Stewardship through Analysis", 27 - 30 มกราคม 2015, Kailua Kona ฮาวาย สหรัฐอเมริกา
2015 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง), inนางวราภรณ์ วงค์พิลา, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, "Effect of Organic Substance Seed Coating on Growth and Fresh Ear Yield of Sweet Corn on Pak Chong Soil in Thailand", The 14 th International Symposium on Soil and Plant Analysis , 27 - 30 มกราคม 2015, Kailua Kona ฮาวาย สหรัฐอเมริกา
2013 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, inนายสกล ฉายศรี, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, exA. Kullawon, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, inนายณรงชัย บุญศรี, "Adding Efficiency of Cassava (Manihot esculenta Crantz) Production by Zinc Application on clay loam Soil", The 13th International Symposium on Soil and Plant Analysis, 8 - 13 เมษายน 2013, ควีนส์ทาวน์ นิวซีแลนด์
2013 inนายสกล ฉายศรี, exดร.โอภาษ บุญเส็ง, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, exนางนิตยา ดนตรี , exนายนิกร ตูมสันเทียะ, "Kasetsart 72 – a cassava variety suited to theblack clay soils of Th ailand", The 13th International Symposium on Soil and Plant Analysis , 8 - 13 เมษายน 2013, Queenstown นิวซีแลนด์
2013 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง), inนางวราภรณ์ วงค์พิลา, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, "Effect of Hormone and Micronutrients on Corn Seed Production", 13st International Symposium for Soil and Plant Analysis (ISSPA 2013), 8 - 12 เมษายน 2013, Queenstown นิวซีแลนด์
2012 inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "Yield Potential of KU Cassava Varieties Grown in Upper Central Part of Thailand", The Global Cassava Partnership for the 21st Century (GCP21) , 18 - 22 มิถุนายน 2012, Kampala สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
2012 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, inดร.นวรัตน์ อุดมประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, "Adding Efficiency cassava production by irrigation in Coarse-loamy, mixed, Oxic Paleustults soil", Second Scientific Conference of the Global Cassava Partnership for the 21st Century (GCP 21), 18 - 22 มิถุนายน 2012, Kampala สาธารณรัฐยูกันดา
2012 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, "The Combination Effects of Zinc, Magnesium, Sulphur Foliar Fertilizer Management on Cassava Growth and Yield Grown on Map Bon, coarse-loamy variant Soil", 2nd USM-PSU International Conference On Arts And Sciences 2012 (ICAS 2012) , 2 - 4 ธันวาคม 2012, ปีนัง มาเลเซีย
2012 inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, exดร.โอภาษ บุญเส็ง, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, "New Cassava variety “Kasetsart 72”", 2nd USM- PSU International Conference On Arts And Sciences 2012, 2 - 4 ธันวาคม 2012, มาเลเซีย
2011 inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "Yield Stability of Recommended KU Cassava Varieties Grown in Upper North Region of Thailand", 9th Triennial Regional Cassava Workshop on “Sustainable Cassava production in Asia for Multiple Uses for Multiple Markets”. in Nanning city, Guangxi province, China. , 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2011, หนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 inนายสกล ฉายศรี, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "Effects of Manure and Chemical Fertilizer Management on Yield of Cassava Grown on Map Bon, coarse-loamy variant", การประชุมวิชาการ 12th International Symposium on Soil and Plant Analysis ณ Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Chania,Greece , 6 - 10 มิถุนายน 2011, chania
2011 inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายสกล ฉายศรี, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, exนิตยา ดนตรี, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, "Yield Potential of Commercial Cassava Cultivars Grown in Lop-Buri Province", 9th Triennial Regional Cassava Workshop on “Sustainable Cassava production in Asia for Multiple Uses for Multiple Markets” in Nanning city, Guangxi province, China. , 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2011, อื่นๆ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "The Combinations of Zinc, Magnesium and Sulphur Foliar Fertilizer Affect on Growth and Yield Cassava (Manihot esculenta Crantz) Grown on Map Bon, coarse-loamy variant", 9th Triennial Regional Cassava Workshop on “Sustainable Cassava production in Asia for Multiple Uses for Multiple Markets” in Nanning city, Guangxi province, China. , 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2011, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, inนายสกล ฉายศรี, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, exPhakpen Poomipan, "Study on the effects of vetiver grass and green manure management on properties of Map Bon, coarse-loamy variant soil.", 12th International Symposium on Soil and Plant Analysis ณ Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Chania, Crete, Greece , 6 - 10 มิถุนายน 2011, Chania สาธารณรัฐเฮลเลนิก
2010 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายสกล ฉายศรี, inนายธีระ สมหวัง, exดร.พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์, "ผลของการจัดการหญ้าแฝกและพืชปุ๋ยสดที่มีต่อสมบัติของดินคล้ายชุดดินมาบบอนที่มีเนื้อร่วนหยาบ", 1st Asian Conference on Plant-Microbe Symbiosis and Nitrogen Fixation, 20 - 24 กันยายน 2010, Miyazaki ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 30
2017 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางวราภรณ์ วงค์พิลา, inนางยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง), inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, "การเคลือบเมล็ดที่มีต่อคุณภาพ และอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าวฟ่าง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจียพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11, 3 - 4 สิงหาคม 2017, โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง), inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, inนายโรจนพงศ์ ไชยสิทธิ์, inนางวราภรณ์ วงค์พิลา, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, "ผลของการเคลือบเมล็ดพันธ์ุด้วยไคโตซานและน้ามันสบู่ดา ต่อความงอก และความแข็งแรงของข้าวโพดไร่พันธ์ุลูกผสมเดี่ยว KSX 5402", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 38, 25 - 27 กรกฎาคม 2017, ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ประเทศไทย
2016 inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายประภาส ช่างเหล็ก, exสรกฤช เฟื่องศรี, exสาคร เพ่งเล็งดี, exดร.โอภาษ บุญเส็ง, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, "มันสำปะหลัง “พันธุ์เคยู – โคราช” แป้งสูง ผลผลิตดี ทนต่อสภาวะหัวเน่า", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง), inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, "ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยไคโตซานและแบคทีเรีย KPS46 ที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตฝักสดของข้าวโพดหวาน", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10, 28 กรกฎาคม - 29 กันยายน 2016, โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, exดร.โอภาษ บุญเส็ง, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, "มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ “เกษตรศำสตร์ 75”", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพ ฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนายชัยรัตน์ คำหา, inนางสาวทัศนีย์ จันภูถิ่น, inนายรัชชานนท์ ผงทอง, exทัศนีย์ ไตรยนาม, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, "การทดสอบผลผลิต และคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังสายพันธุ์ก้าวหน้าในพื้นที่จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3 "วิชาการก้าวหน้า ภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ำโขง", 27 พฤศจิกายน 2015, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2013 inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, exโอภาษ บุญเส็ง, "การคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกโดยพิจารณาจากผลผลิต และปริมาณแป้งในหัวมันสด", การประชุมวิชาการประจำปี 2556 สวทช. , 2 เมษายน 2013, ปทุมธานี ประเทศไทย
2015 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง), inนางวราภรณ์ วงค์พิลา, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, "ผลของการเคลือบเมล็ดด้วยสารอินทรีย์ต่ออายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด", การประชุมวิชากาข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 37, 5 - 7 สิงหาคม 2015, อ. ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
2014 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, exสุริพัฒน์ ไทยเทศ, exสุนันทา สังข์ศิริ, inนายสุเมศ ทับเงิน, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสุทัศน์ แปลงกาย, "การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมกึ่งการค้าในไร่กสิกร ปี 2556", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 , 22 - 24 กรกฎาคม 2014, นครนายก นครนายก ประเทศไทย
2014 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง), inนางวราภรณ์ วงค์พิลา, inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, "ผลของการเคลือบเมล็ดด้วยสารอินทรีย์ ต่อคุณภาพและการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด", การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6, 24 - 25 กรกฎาคม 2014, โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ. เมือง นครนายก ประเทศไทย
2012 inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, exดร.โอภาษ บุญเส็ง, "มันสำปะหลังพันธุ์ MKULB 08-2-32", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 1 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, exนางสาวกฤษณา ทิวาตรี , inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายณรงชัย บุญศรี, inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, exดร.นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์, "การจัดการธาตุอาหารเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลังในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา", การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 , 25 - 27 เมษายน 2013, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 inนายสกล ฉายศรี, exโอภาษ บุญเส็ง, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, exนิตยา ดนตรี, exนิกร ตูมสันเทียะ, "การประเมินศักยภาพผลผลิตหัวมันสด และแป้งของมันสำปะหลังพันธุ์ เกษตรศาสตร์ 72", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนายสกล ฉายศรี, exโอภาษ บุญเส็ง, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, exนิตยา ดนตรี, exนิกร ตูมสันเทียะ, "มันสำปะหลังลูกผสมสายพันธุ์ดีเด่น MKULB 08-2-45", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "เสถียรภาพการให้ผลผลิตของมันสำปะหลังพันธุ์แนะนำของ มก.ที่ปลูกในพื้นที่ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, exณรงค์ชัย บุญศรี, inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนางยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง), inนางวราภรณ์ วงค์พิลา, inนายวิวัฒน์ ชูชม, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, "การใช้สารอินทรีย์คลุกเมล็ดต่อความมีชีวิต และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (The Thirty-Sixth National Corn and Sorghum Research Conference), 5 - 7 มิถุนายน 2013, เมือง หนองคาย ประเทศไทย
2012 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "ผลของปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และการใช้ร่วมกันที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพผลของน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง ที่ปลูกบนดินคล้ายชุดดินมาบบอนที่มีเนื้อร่วนหยาบ", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6, 26 - 27 กรกฎาคม 2012, บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, exนายอนุสรณ์ ฉมารัตน์, "การประเมินผลการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพดีให้แก่เกษตรกรในเขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนายสกล ฉายศรี, exดร.โอภาษ บุญเส็ง, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, "มันสำปะหลังผลผลิตสูงพันธุ์ MKULB 08-2-45", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6, 26 - 27 กรกฎาคม 2012, อื่นๆ ประเทศไทย
2012 inนายสกล ฉายศรี, exดร.โอภาษ บุญเส็ง, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, exนิตยา ดนตรี, exนิกร ตูมสันเทียะ, "มันสำปะหลังลูกผสมสายพันธุ์ดีเด่น MKULB 08-1-49", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2012, นครปฐม ประเทศไทย
2011 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายธีระ สมหวัง, inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, "อิทธิพลของความเข้มแสงและช่วงแสงที่มีต่อการออกดอกของแก้วมังกรสายพันธุ์เบอร์ 100 ในสภาพวันสั้น (ปีที่ 2)", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "อัตราของปุ๋ยมูลไก่ ปุ๋ยเคมี และการใช้ร่วมกันที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินคล้ายชุดดินมาบบอนที่มีเนื้อร่วนหยาบ", การประชุมดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 , 11 - 13 พฤษภาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inนายธีระ สมหวัง, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, inนายนพศูล สมุทรทอง, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, exศิริลักษณ์ จิตรอักษร, exอัจฉรา นันทกิจ, "การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง(Glycine max (L.) Merrill) ให้มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนสูงโดยไรโซเบียม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนายธีระ สมหวัง, exอัจฉรา นันทกิจ, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, exบุญญรัตน์ พึ่งเกษม, exโสภา สามารถ, inนายนพศูล สมุทรทอง, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสุเมศ ทับเงิน, "การประเมินผลการฝึกอบรม การใช้เชื้อไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสุเมศ ทับเงิน, inดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายธีระ สมหวัง, inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, "อิทธิพลของความเข้มแสงและช่วงแสงที่มีต่อการออกดอกของแก้วมังกรสายพันธุ์เบอร์ 100 ในสภาพวันสั้น", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2009 inนายธีระ สมหวัง, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inนายนพศูล สมุทรทอง, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, exAchara Nuntagij, "การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง(Glycine max (L.) Merrill) ให้มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนสูงโดยไรโซเบียมในลูกผสมชั่วที่ 6", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 inนายธีระ สมหวัง, inนายสุเมศ ทับเงิน, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายนพศูล สมุทรทอง, "การเจริญเติบโตของหญ้าแฝกแหล่งพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนายธีระ สมหวัง, exอัจฉรา นันทกิ, inนายสุเมศ ทับเงิน, inนายนพศูล สมุทรทอง, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, "การคัดเลือกสายพันธุ์เชื้อไรโซเบียมในถั่วเหลือง(Glycine max (L.)Merrill)", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนายธีระ สมหวัง, inนายอำนวย โยธาศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุเมศ ทับเงิน, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, inดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของหญ้าแฝกแหล่งพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม : โรงงานสุรา", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนายธีระ สมหวัง, exนางอัจฉรา นันทกิจ, inนายสุเมศ ทับเงิน, inนายนพศูล สมุทรทอง, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, "การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของหญ้าแฝกแหล่งพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม : โรงงานสุรา", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400004]

แสดงความคิดเห็น

(0)