Journal

Communications in Soil Science and Plant Analysis (ISSN: 00103624)
44
1-4
158-165
กุมภาพันธ์ 2013
นานาชาติ
Traditional
Article
-

Author

Output From Project

การเพิ่มประสิทธิการผลิตมันสำปะหลังโดยใช้พันธุ์ดี มก.

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัย และพัฒนามันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิต และคุณภาพ แหล่งทุน :สวพงมก,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2015