Conference

Article
การคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกโดยพิจารณาจากผลผลิต และปริมาณแป้งในหัวมันสด
Conference
การประชุมวิชาการประจำปี 2556 สวทช.
Class
ชาติ
Date
2 เมษายน 2013
Location
ปทุมธานี ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-

Author

Output From Project

การคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกโดยพิจารณาจากผลผลิตและปริมาณแป้งในหัวมันสด

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การคัดเลือกพันธุ์มันส าปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกโดยพิจารณาจากผลผลิตและปริมาณแป้งในหัวมันสด แหล่งทุน :สวทช,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2014