Conference

Article
การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของหญ้าแฝกแหล่งพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม : โรงงานสุรา
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การคัดเลือกสายพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีศักยภาพในการตรึงไนโตรเจนสูง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้วัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม (กากส่าเหล้า) เป็นปุ๋ยอืนทรีย์กับหญ้าแฝก (ฉะเชิงเทรา) (2549) แหล่งทุน :กปร.,3 ต.ค. 2005 - 30 ก.ย. 2006