Journal

มันสำปะหลังผลผลิตสูงพันธุ์ MKULB 08-2-45
วรสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
43
2
605-608
พฤษภาคม - สิงหาคม 2012
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การวิจัยและพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังเฉพาะเขตสภาพแวดล้อม

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพมันสำปะหลัง แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีลพบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :มันสำปะหลัง,8 ม.ค. 2013 - 8 ม.ค. 2013
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :มันสำปะหลังผลผลิตสูงพันธุ์ MKULB 08-2-45,21 มี.ค. 2012 - 31 มี.ค. 2013
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :มันสำปะหลังผลผลิตสูงพันธุ์ MKULB 08-2-45,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2015
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :กำหนด และแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2015