Conference

Second Scientific Conference of the Global Cassava Partnership for the 21st Century (GCP 21)
นานาชาติ
18 - 22 มิถุนายน 2012
Kampala สาธารณรัฐยูกันดา
-

Author

Output From Project

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยวิธีให้น้ำ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยและพัฒนามันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2015